ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ, МЕСТАТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 08.06.2020 г., за предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопанските животни на територията на Община Макреш.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на Община Макреш, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища в Център за административни услуги – с. Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 88,e-mail: makresh@b-trust.org, както и в Общински съвет Макреш, с. Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 91, ет. 1, ап. 3.