Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Макреш 2020-2030г.

Дългосрочна-програма-за-енергийна-ефективност-2020-2030-2