Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Макреш 2020-2023г.