З А П О В Е Д № 73/26.04.2020 година

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и чл.73 от Административно процесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 год., и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и Решение от 03.04.2020 год. на Народното събрание за удължаване на извънредното положение, и Заповед № РД-01-239 от 26.04.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Изменям, считано от 27.04.2020 година, т. I, 1 от моя Заповед № 58 от 20.03.2020 година, както следва:
„1.Преустановянат се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрите обществени места. Посещенията на паркове и градини се допуска при стриктно спазване на противоепидемичните мерки:
a) носенето на предпазни маски;
б) спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;
в) забранявам употребата на алкохол;
г) избягване на докосването на повърхности, в т.ч сядане на пейки и тревни площи;
д) съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

Създава се нова т. 1а:
Посещеенията на паркове и градини се разрешава само за следните лица:
а) деца до 12 години, задължително с техните родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден;
б) собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 ч. и след 18,30 ч. всеки ден, кучетата да не се извеждат без повод, а агресивните – и без намордник.

2. Заповедта да се сведе до знанието на зам.кмета на община Макреш, кмета на с.Раковица, кметски наместници по населени места в общината, РУП гр. Кула, които да уведомят заинтересованите лица, населението на община Макреш, и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш
/п/
/М.Антов/

М.А/ М.А