Заповед предпазни средства празници

З А П О В Е Д № 68
11.04.2020 година

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и чл.73 от Административно процесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 год.,и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и Решение от 03.04.2020 год. на Народното събрание за удължаване на извънредното положение, и препоръки на Националния оперативен щаб създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 год. на министър-председателя на Република България, и Заповед № РД-01-197 от 11.04.2020 год. на Министъра на здравеопазването, във връзка с допълване на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 година, изменена и допълнена, със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 година, Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 година, Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 година, и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 година, Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 година, Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020 година и Заповед № РД-01-195 от 10.04.2020 година.

Н А Р Е Ж Д А М :

1 Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места ( в това число транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастира, храмове, зали, улици, автобусни спирки и други ), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, или друго средство покриващо носа и устата ( в това число кърпа, шал и други ). За целите на тази мярка, обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване (в това число всички места на които се предоставят обществени услуги)

2 Заповедта е в сила от 00.00 часа ня 12.04.2020 година до 24.00 часа на 26.04.2020 година.

3. Заповедта да се сведе до знанието на зам.кмета на община Макреш, кмета на с.Раковица, кметски наместници по населени места в общината, РУП гр. Кула, всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение на територията на общината, които да уведомят заинтересованите лица, населението на община Макреш, и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредената мярка.

Копие на заповедта, да бъде обявено на обществени места и на интернет страницата на община Макреш.

Кмет на Община Макреш
/ п /
/М.Антов/

М.А/ М.А