Заповед относно превенция на риска от разпространение на COVID-19

З А П О В Е Д № 65

06.04.2020 година

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА , Заповед № РД 01-219 от 02.04.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика и обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

I.До отмяната на извънредното положение да се прилагат мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 в съответствие с вида и характера на дейността , като се осигурят подходящи условия на труд, които включват :
1.Провеждане на извънреден инструктаж на работниците и служителите, с акцент върху ограничаването на разпространението на COVID-19 и осигуряване на актуална информация за рисковете от зараза, в това число осигуряване на подходящи инструкции, информационни материали и указания за ползване на надеждни източници на информация.
Отг.Ем.Йонов-Директор д-я „УТСД“
2.Въвеждане на пропусквателен режим ,който да гарантира контрол и недопускане на територията на общинска администрация Макреш, кметство с.Раковица и кметските наместничества на територията на общината, на работници и служители, както и на външни лица, с проява на остри заразни заболявания.
Отг.Пепи Велков- гл.спец.ОМП,ГЗ,търговия и екология
3.Създаване на организация на работа, която да сведе до минимум преките контакти както между работниците и служителите, така и между тях с външни лица на територията на общинска администрация Макреш, кметство с.Раковица и кметските наместничества на територията на общината, а когато е възможно-спазване на дистанция от не по-малко от 1-1,5 метра.
Отг.Ем.Йонов-Директор д-я „УТСД“
4.Задължително почистване и дезинфекция на работните места, санитарните помещения и местата за почивка и хранене.Дезинфекцията да се извършва, не по-рядко от два пъти в рамките на работния ден, но не по-рядко от честотата, определена от производителя на използваните препарати.При сменен режим на работа да се извършва задължителна дезинфекция след приключване на всяка смяна /дежурни общински съвет за сигурност/.
5.Осигуряване на необходимите условия за спазване на лична хигиена на работещите : течаща топла вода,миещи препарати,салфетки и кърпи за еднократна употреба, дезинфектанти и други.
6.Осигуряване на добра респираторна хигиена на работното място чрез редовно проветряване на помещенията.
7.Осигуряване на необходимите лични и колективни средства за защита на работещите според спецификацията на дейността-защитни маски, ръкавици и други.
8.Дезинфекция и проветряване на превозните средства след всеки курс, при използване на служебен транспорт, като се сведе до минимум броя на работниците и служителите в превозното средство и им се осигурят защитени средства.
9.Временно отстраняване от работа на работниците и служителите, които проявят грипоподобни симптоми или когато работниците и служителите не използват предоставените им лични предпазни средства.
II.Изпълнението на мерките по т.I да се обсъждат с Комитета по условията на труд в общинска администрация-Макреш и да се запознаят всички работници и служители с тях.
Заповедта да се сведе до знанието на зам.кмета на общината, кмета на с.Раковица, кметските наместници по населените места и всички работници и служители за изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам.кмета на общината Красимир Георгиев Кръстев.

КМЕТ НА ОБЩИНА-МАКРЕШ :
/М.АНТОВ/
М.А../Г.Й.