Заповед относно епидемичната обстановка

З А П О В Е Д № 57

19.03.2020г. година

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА , във връзка с Заповед № РД-01-139/19.03.2020г. на Министерство на здравеопазването, на основание чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана а разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 от Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 на министър председателя на Република България.

Н А Р Е Ж Д А М :

I.Във връзка с изменената Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020г.
1.Се създава т.1а:
„1а. Всички физически и юридически лица, кoито са собственици или упражняват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т.1 да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5м. между лицата“
2. Точка 9 се отменя.
II. Заповедта да се обяви на всички обществени места в населените места на територията на общината, и да се доведе до знанието чрез зам.кмет на общината на всички кметски наместници и кмет на с.Раковица

КМЕТ : / п / /М.Антов/
М.А/Л.Л