Заповед за забрана на достъп

З А П О В Е Д № 52/13.03.2020 г.

Във връзка с решение на Народното събрание на Република България и обявеното Извънредно положение върху цялата територия на Република България за периода 13.03-13.04.2020 г., заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Н А Р Е Ж Д А М:
1.Забранявам достъпа на външни лица до 2- ри етаж в сградата на община Макреш до второ нареждане с изключение на:
– „Център за услуги и информация на гражданите“
– „Местни приходи“
– „Човешки ресурси и заетост“
2.При необходимост от лична среща служителите слизат на входа на сградата или извън нея.
3.В помещенията на „Център за услуги и информация на гражданите“, „Местни приходи“, „Човешки ресурси и заетост“ се прилагат следните санитарно-хигиенни мерки:
– три пъти дневно гореспоменатите помещения на първия етаж на сградата на общинска администрация се затварят за граждани, като се извършва проветряване и почистване на подове
– три пъти дневно се дезинфекцират плотовете, бюрата, помощните маси брави, терминали и химикалки за граждани
– периодично се дезинфекцират входните врати на сградата, коридорите на 2- ри етаж в сградата, останалите кабинети, санитарните помещения, парапети
4.Забранявам, пребиваването на външни лица, без належаща работа в двора на общинска администрация-Макреш.
5.За обезпечаване на мерките да се закупят дезинфекционни материали съгласно указанията на НЦЗПБ и РЗИ-Видин.

Заповедта да се сведе до знанието на:
– Дежурните по общински съвет за сигурност и домакина на Община Макреш – за изпълнение
-Служителите, отговарящи за почистване на сградата на Общинска администрация Макреш – за изпълнение
-Зам. кмета, директори на дирекции, служител ОМП и ГЗ
За неизпълнение на настоящата заповед ще бъдат предприети дисциплинарни мерки съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител.
Копие на заповедта да се обяви на интернет страницата на община Макреш.
Контрола по изпълнението на заповедтта възлагам на Красимир Георгиев Кръстев – зам.кмет на Община Макреш.

Кмет на община Макреш:

/ Митко Антов /

М.А./Г.Й.