Заповед забрана за провеждане на съботен пазар

З А П О В Е Д № 51 / 13.03.2020 г.

Във връзка с решение на Народното събрание на Република България и обявеното Извънредно положение върху цялата територия на Република България за периода 13.03-13.04.2020 г., заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Н А Р Е Ж Д А М:

Забранявам провеждането на ежеседмичния съботен пазар в центъра на с. Раковица, община Макреш за периода от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. включително.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на началника на РУП гр. Кула, кмета на с. Раковица, населението на с. Раковица и общината и за изпълнение.

Копие на заповедта да се обяви на интернет страницата на община Макреш.

Контрола по изпълнението на заповедтта възлагам на Красимир Георгиев Кръстев – зам.кмет на Община Макреш.

Кмет на община Макреш:

/ Митко Антов /

М.А./Г.Й.