Съобщение – Басейнова дирекция

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Пълният текст в прикачения файл

Прикачени файлове