НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИ ФОНД, СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

РАЗДЕЛ I
Общи разпоредби
Чл. 1. С тази Наредба се урежда редът и начинът за добив и ползване на дървесина в земеделски земи, лични стопанства, както и в други имоти, които не представляват гора по смисъла на Закона за горите, при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, във връзка с прилагането на чл. 211, ал. 4 от Закона за горите , чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за горите и Заповед №576 от 22.04.2016 г. на ИД на ИАГ относно добива и транспортиране на дървесина.
Чл. 2. (1) Отсичането на до 5 (пет) броя дървета в земеделски земи се разрешава от кмета/кметския наместник на населеното място, съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, въз основа на подадено писмено заявление (Приложение № 2), заедно с приложените към него документи за собственост на имота, решение за възстановяване на собственост или нотариален акт, актуална скица на имота, удостоверение за наследници, когато имотът е наследствен. Имотът, посочен в заявлението, може да бъде трасиран от съответната поддържаща фирма, като към заявлението се приложи и копие от протокола за трасиране. Задължително трасиране се извършва в случаите, когато имотът граничи с държавен горски, частен горски или общински горски фонд. За един имот се издава не повече от една заповед за разрешение за сеч, която се ползва само от собственика/наследника на имота и не се преотстъпва на други лица.
(2) Разрешителното се издава в срок от 7 дни от подаване на заявлението.
(3) Срокът за ползване на разрешително за отсичане и маркиране с марка, собственост на общината е 3 (три) месеца.
Чл. 3. (1) В случаите, когато заявлението е за отсичане на по-голям брой дървета или когато е заявено отсичане на орех, кестен, бадем, лешник или черница, както и други видове дървета, съгласно чл. 32, ал. 3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, представляващи особена ценност за селското стопанство и се намират под режим на особена закрила, разрешителното за отсичането на дърветата се издава от кмета на Общината или от упълномощено от него лице, въз основа на протокол за оглед на място и преценка на целесъобразността за отсичане, съставен от комисия, назначена със заповед на Кмета на общината. За разрешителното се подава писмено заявление (Приложение № 3), заедно с приложените към него документи за собственост на имота, решение за възстановяване на собственост или нотариален акт, актуална скица на имота, удостоверение за наследници, когато имотът е наследствен. Имотът, посочен в заявлението, може да бъде трасиран от съответната поддържаща фирма, като към заявлението се приложи и копие от протокола за трасиране. Задължително трасиране се извършва в случаите когато имотът граничи с държавен горски, частен горски или общински горски фонд. За един имот се издава не повече от една заповед за разрешение за сеч, която се ползва само от собственика/наследника на имота и не се преотстъпва на други лица.
(2) Разрешителното се издава в срок от 7 дни от подаване на заявлението.
(3) Срокът за ползване на разрешително за отсичане и маркиране с марка, собственост на общината е 3 (три) месеца.
Чл. 4. За издаване на заповед за разрешение за сеч по чл. 2 и чл. 3 се заплаща такса за услугата, определена в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Макреш.
Чл. 5. Маркирането на подлежащите на отсичане дървета по чл. 2 и чл. 3 се извършва с марка собственост на Община Макреш Марката се поставя от упълномощено от кмета на общината лице с лесовъдско образование за имоти на 3 територията на цялата община Упълномощаването се извършва с нарочна заповед на кмета на Община Макреш.
Чл.6. Общинските марки се регистрират в Община Макреш, заведени със съответния пореден номер, данни за длъжностното лице, на което са зачислени и което ще извършва маркирането. Копие от регистъра се предоставя на Регионална дирекция по горите гр. Берковица.
Чл.7. (1) Общинската марка се предоставя на длъжностните лица с протокол (Приложение № 4). Протоколът съдържа – номер на марката, населено място, длъжностно лице ползващо марката, дата на получаване, срок на ползване, подписи на приел и предал марката. Протоколите са неразделна част от Регистъра по чл. 6.
(2) Кметът на Общината осъществява контрол по използването на контролните марки, чрез Заместник кмета по хуманитарните дейности.
Чл. 8. (1) При изгубване или нарушение целостта на марката се уведомява Регионална дирекция по горите гр. Берковица.
(2) За загубена или с нарушена цялост общинска марка Кметът на общината издава заповед за обезсилване на марката.
Чл. 9. (1) За извършване на сеч по чл. 2 в населените места в общината, заявлението се подава в кметството/кметското наместничество или директно в деловодството на Общинска администрация Макреш.
(2) Заявителят носи отговорност за недопускане на отсичане на дървесина в чужд или спорен имот.
Чл. 10. Длъжностното лице по чл. 5 издава и превозни билети за транспортиране на дървесина.
РАЗДЕЛ II
Маркиране и сортиментиране на дървесината на корен
Чл. 11. (1) Дърветата, разрешени за отсичане, се маркират на корен с марка собственост на Общината.
(2) Марката се поставя в основата на дърветата от долната страна на ствола, така че след отсичането им марката да остане на дънера.
Чл. 12. Сортиментирането е категоризиране на дървесината като едра, средна, дребна и дърва за горене, което се определя от таблица, съгласно Приложение № 1 и се извършва след маркирането на корен.
Чл. 13. За маркиране и сортиментиране на дървесината на корен се заплащат такси по Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Макреш.
РАЗДЕЛ III
Измерване и кубиране на отсечената дървесина в лежащо състояние
Чл. 14. След отсичането, добитата дървесина, нарязана на по-малки секции, се измерва по дължина (в метри) и среден диаметър/дебелина в сантиметри по средата на дължината на секцията и се определя обемът й.
(2) Обемът на дървесината се изчислява в плътни кубически метри, а при ползване на дърва за горене – в пространствени кубически метри. Когато това е невъзможно поради липса на специални измервателни уреди, определянето на обема се извършва след отсичането, в лежащо състояние.
(3) Пространствените кубически метри се получават, като измерените плътни кубически метри, се разделят с универсален коефициент 0,55 плътен куб.м.
(4) В случаите, когато отсечената дървесина е подредена на фигури, обемът на добитата дървесина се определя от размера на фигурата (дължина, височина и ширина) директно в пространствени кубически метри.
Чл. 15. За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние се заплаща такса, съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Макреш
РАЗДЕЛ IV
Маркиране на дървесината в лежащо състояние.
Чл. 16. При добиването на дърва за горене, маркирането се извършва най-малко на 30% от общия обем добита дървесина.
Чл. 17. Когато добитата дървесина е от ценни дървесни видове (орех и др.) или е необходима за материал, добитото количество за материал се маркира на 100% в челата на секциите.
Чл. 18. За маркиране на дървесината в лежащо състояние се заплаща такса, съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Макреш
РАЗДЕЛ V
Заплащане и издаване на превозен билет
Чл. 19. (1) Заплащането на услугата за добиване на дървесина извън горски фонд става с приходна квитанция, в която се включват: цената за маркиране на дървесина и такса за превозен билет за транспортиране.
(2) Оригиналът от квитанцията се дава на собственика /ползвателя.
(3) Приходите от събраните цени на услугите се внасят в три дневен срок в касата на общината.
Чл. 20. (1) Съобразно изискванията на чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за горите, дървесината, добита извън горските територии, се транспортира придружена с превозен билет, издаден от длъжностно лице, определено от кмета на общината по чл. 5.
(2) Превозният билет се изготвя в три екземпляра – един оригинал, който се дава на превозвача, и две копия, от които първото е за отчитане, а второто е за собственика на имота, от който е добита дървесината.
(3) Превозният билет придружава дървесината до мястото на нейната доставка, посочено в билета, и се съхранява за срок от 3 години.
Чл. 21. (1) В превозният билет се описва обема на добитата дървесина по сортимент и дървесен вид.
(2) За всяко превозно средство се издава отделен превозен билет.
Чл. 22. Срокът за извозването на дървесината трябва да се регламентира при издаването на разрешителното.
Чл. 23. За издаване на превозен билет за транспортиране се заплаща такса съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Макреш
РАЗДЕЛ VI
Отчетност.
Чл. 24. Отчитането на квитанциите и превозните билети се извършва в Общинската администрация ежемесечно.
РАЗДЕЛ VIІ
Административно наказателни разпоредби.
Чл. 25. Който отсече, унищожи или повреди без разрешение дърво или лозя опазвани съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество се наказва с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 26. При установяване на нарушение за незаконно транспортиране на дървесина, без марка и превозен билет се налага глоба от 100 до 500 лв. За повторно нарушение от 500 до 1000 лв.
Чл. 27. Актовете за нарушение по Наредбата се съставят от упълномощени от Кмета на Община Макреш длъжностни лица. Наказателните постановления се издават от Кмета на общината.
Чл. 28. Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., лицето упълномощено да използва общинската горска марка, което:
1. преотстъпи контролна горска марка.
2. издаде позволително за извършване на дейност в територии обект на тази наредба, без да има правомощия за това.
(2) Когато нарушението по ал. 1, т. 1 и 2 е извършено повторно, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на Закона за горите и тази наредба: 6 1. „Лесовъдско образование“ е средно или висше образование по специалност от професионално направление „Горско стопанство“ с придобита квалификация „техник-лесовъд“ или „техник-технолог“, или професия „техник-лесовъд“ или „техникмеханизатор“, или професионална квалификация „инженер по горско стопанство“, или „магистър-инженер по горско стопанство“ или „магистър-инженер“ по специалностите „Горско стопанство“, „Лесовъдство“, „Лесоползване“, „Лесоустройство“, „Ловно стопанство“, „Селекция, семепроизводство и горски култури“, „Защита на горите“, „Стопанисване на горите“, „Ловно и рибно стопанство“, „Лесоползване и икономика на горското стопанство“ в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и Закона за висшето образование.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази Наредба се издава на основание чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, чл. 211, ал. 4 от Закона за горите и чл. 131б от Правилника за прилагане на Закона за горите и заповед № 576 от 22.04.2016 г. на ИД на ИАГ, приета от Общински съвет Макреш с Решение § ……, взето с Протокол № ….. от ……………. Наредбата влиза в сила седем дни след приемането и от Общински съвет – с. Макреш

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 към чл. 12
Категория дървесина Размери
Диаметър на тънкия край (см) Дължина (м)
Едра дървесина над 18 2;3;4;5
Средна дървесина от 8 до 17 2; 3; 4; 5
Дребна дървесина от 4 до 7 2; 3;4;5
Дърва за огрев над 3 1 л. м.

Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1, изр. 1
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ
З А Я В Л Е Н И Е
от ………………………………………………………………………………………………………..……………………….……
ЛК № ………………………….……, изд. на ……………..……….…… от …………………………………..…….…….
адрес: гр./с. ……………………………………… ЖК ……………………………………………………………………..
ул. ……………………………………………….………№ ….……блок ……… вх. …..… ет. ..…… ап. ….……
тел. ………….…………………………
ГОСПОДИН КМЕТ,
В качеството си на собственик/наследник на имот с кадастрален № ………………… съгласно …………………………………………………………………. /документ за собственост/ да ми извършите следните услуги:
/Моля отбележете с X/
 МАРКИРАНЕ на стояща дървесина;
 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО СЪГЛАСНО ЧЛ. 32 АЛ.2 ОТ ЗОСИ;
 ИЗМЕРВАНЕ И КУБИРАНЕ на отсечена дървесина;
 ТРАНСПОРТЕН БИЛЕТ СЪГЛАСНО ЧЛ.131б ОТ ППЗГ;
Дървесината се намира в землището на гр./с. ……………………………… квартал/местност ……………………………………………., – …………. дка.
Скица № …………………….. от …………………. г. ………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… /описание на начин на трайно ползване съгласно скицата/
Прилагам:
1. Документ за собственост на имота:
2. Актуална скица на имота № ………………… от ……………………..
3. Удостоверение за наследници (при необходимост).
4. Пълномощно (при необходимост).
Декларирам, че ми е известно, че не мога да извършвам сеч на дървесина преди да ми бъде издадено разрешително за сеч, маркиране и превозен билет. Известно ми е, че нося наказателна отговорност при отсичане на дървесина в чужд или спорен имот.
Дата: ………………………. С уважение:
/подпис/
Приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, изр. 2
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ
З А Я В Л Е Н И Е
от …………………………………………………………………………………………………………..……………………….……
ЛК № ……………………………….……, изд. на …………………………….……….…… от ……………………….…….
адрес: гр./с. ………………………..……………… ЖК …………………………………………..……………………………..
ул. ………………………………………………………………….………№ ……блок …… вх. …… ет. …… ап. ……
тел. ………….………………..…………
ГОСПОДИН КМЕТ,
В качеството си на собственик/наследник на имот с кадастрален № ………………… съгласно …………………………………………………………………. /документ за собственост/ да ми извършите следните услуги:
/Моля отбележете с X/
 МАРКИРАНЕ на стояща дървесина;
 ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО СЪГЛАСНО ЧЛ. 32 АЛ.3 ОТ ЗОСИ;
 ИЗМЕРВАНЕ И КУБИРАНЕ на отсечена дървесина;
 ТРАНСПОРТЕН БИЛЕТ СЪГЛАСНО ЧЛ.131б ОТ ППЗГ;
Дървесината се намира в землището на гр./с. ……………………………… квартал/местност ……………………………………………., – …………. дка.
Скица № …………………….. от …………………. г. ………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… /описание на начин на трайно ползване съгласно скицата/
Прилагам:
1. Документ за собственост на имота:
2. Актуална скица на имота № ………………… от ……………………..
3. Удостоверение за наследници (при необходимост).
4. Пълномощно (при необходимост).
Декларирам, че ми е известно, че не мога да извършвам сеч на дървесина преди да ми бъде издадено разрешително за сеч, маркиране и превозен билет. Известно ми е, че нося наказателна отговорност при отсичане на дървесина в чужд или спорен имот.
Дата: ……………………………….. С уважение:
/подпис/
Приложение № 4 към чл. 7, ал. 1

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес ………………………………., в Община Макреш на основание Наредбата за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на община Макреш…………………………………………………………………………………………., (собствено, бащино и фамилно име) на длъжност ……………………………………………. в Община Макреш предостави контролна горска марка с №……………….. на ………………………………………………., (собствено, бащино и фамилно име) упълномощен със Заповед № …/…………………. на Кмета на Община Макреш. Предоставената марка следва да бъде използвана на територията на цялата община Макреш за периода от …………………………….. до ……………………….

Приел: ……………… Предал: …………………
(подпис) (подпис)