Заповед местни данъци и такси

З А П О В Е Д
№ 285/17.10.2019год., с.Макреш

На основание чл.44,ал.1,т.1 и т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.62 и чл.63,ал.2 от Закона за местните данъци и такси

О П Р Е Д Е Л Я М :

1. Услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси,които да се извършват на територията на Община Макреш през 2020година са, както следва:
– сметосъбиране и сметоизвозване;
– обезвреждане на битови отпадъци в депо;
– поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
2. Границите на районите с извършване на услугите по т.1 са регулационните граници на всички населени места в Община Макреш.
3. Честотата на обслужване на съдовете за битови отпадъци и сметоизвозването е три пъти месечно за всички населени места на територията на Община Макреш. извършва два пъти месечно.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на зам.кмета ,кмета на кметство Раковица и кметските наместници на населените места на територията на Община Макреш.
Настоящата заповед да се обяви публично в срок до 31.10.2019година , препис от нея да се връчи на посочените длъжностни лица и Гл.специалист Приходи за изпълнение и сведение.

/Налице са положени подпис и печат,като същите са заличени на основание чл.2 и чл.23 от Закона за защита на личните данни/

Вр. Изп. Дл.Кмет на община Макреш :

_____________ / В.Василева /

/съгл.реш.№631/20.09.2019г.на ОбС Макреш