Заповед Подвижна избирателна секция

З А П О В Е Д №256/30.09.2019 г.

На основание чл.8,от ИК и постъпили необходим брои заявления

ОБРАЗУВАМ :

Подвижна избирателна секция на територията на община Макреш
С. Макреш, ул.“Георги Бенковски“№88

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кметовете на кметства и кметските наместници
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин,ОИК –Макреш, Областен управител,кметовете на кметства ,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изпълнение

И.Д КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:
/съгл.Р-гие№361 на ОбС. Протокол №61/