Документацията за обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на улици в с.Макреш, с.Раковица, с. Кирееево и с.Подгоре, община Макреш“

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Реконструкция на улици в с.Макреш, с.Раковица, с. Киреево и с.Подгоре, община Макреш” осъществявани в рамките на проекти: BG06RDNP001-7.001-0119 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване селата в селските райони“, открита с Решение № 217 от 22.08.2019 година и обявена в регистъра на обществени поръчки на АОП под № 929441 от 22.08.2019 година Ви информиране, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници ще се извърши на 01.11.2019 година в 13:00 часа в Заседателната зала на Община Макреш, с.Макреш, ул.“Георги Бенковски“ №88.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……П…………………
/Р.Длъгнекова/

Прикачени файлове