ЗАПОВЕД №372 / 26.10.2018

ЗАПОВЕД
№372
26.10.2018год.,с.Макреш
На основание чл.44,ал.1,т.1 и т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.62 и чл.63,ал.2 от Закона за местните данъци и такси
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси,които да се извършват на територията на Община Макреш през 2019година са,както следва:
– сметосъбиране и сметоизвозване;
– обезвреждане на битови отпадъци в депо;
– поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
2. Границите на районите с извършване на услугата са териториално селищните граници на всички населени места в Община Макреш.
3. Честотата на обслужването на съдовете за битови отпадъци се извършва два пъти месечно.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Пепи Велков – ст.специалист „ОМП и ГЗ,търговия и екология”,кметовете на кметствата,кметските наместници на населените места на територията на общината.
Настоящата заповед да се обяви публично в срок до 31.10.2018година,като преписи от нея да се връчат на гл.специалист „ОМП и ГЗ,търговия и екология”,кметовете на кметства,кметските наместници на населените места и техническия сътрудник за изпълнение и сведение.

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ
/Митко Антов/
Налице са положени подпис и печат,като същите са заличени на основание чл.2 и чл.23 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/