Обявление изх. № 1471 / 17.10.2018 г.

Днес 17.10.2018 г. на основание чл.128, ал.З от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите лица, че в община Макреш е представен ПУП – Парцеларен план за изграждане на съоръжения по проект „Изграждане на автоматизирана система за наблюдение (АСН) по българо- сръбската граница. Възложител: Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“.
Трасето за външното ел.захранване се предвижда да премине през имоти: ПИ с №№ 047066, 047054, 000052, 000107, 000050, 000111 в землището на с. Подгоре, община Макреш.
Графичните и текстови материали са на разположение в кметство с. Макреш.
В 14-дневен срок от датата на това съобщение може да направите писмено възражение, предложение или искане по проекта за ПУП до община Макреш, област Видин.

/п/
М. Антов
кмет Община Макреш