Подвижна избирателна секция на територията на община Макреш

З А П О В Е Д

№ 88
16.04.2018 г.

На основание чл.8, ал. 2 и чл.464, т.7 от ИК

ОБРАЗУВАМ:

Подвижна избирателна секция на територията на община Макреш
№ 052500008 –с.Макреш, ул.“Георги Бенковски „№88

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кметовете на кметства Раковица , Киреево и Подгоре и кметските наместници

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин, ОИК –Макреш ,секретаря на общината ,кметовете на кметства,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение

ВР.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ :……………………….
/съгласно Решение на ОбС № 354 /16.01.2018г/
/ МИТКО АНТОВ /

М.А / В.В