Места за обявяване на избирателни списъци

З А П О В Е Д № 82/10.04.2018 г.

На основание чл.41, ал. 3 от ИК

О П Р Е Д Е Л Я М:

Местата за обявяване на избирателните списъци , както следва :
с.Макреш – Читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
с.Вълчек – Кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
с.Толовица – Кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
с.Цар Шишманово – Кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
с.Подгоре -кметството, ул. „ Ленин „ № 1
с.Раковица – Читалища “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ОИК -Макреш,секретаря на общината ,кметове на кметства,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение

ВР.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ :……………………….
/съгласно Решение на ОбС № 354 /16.01.2018г/
/ МИТКО АНТОВ /

М.А / В.В