Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество, 2017

Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество