Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Макреш 2016 – 2020 г.

 

Съдържание

 

         Раздел 1

 

 1. Въведение
 2. Описание на ситуацията в община Макреш
 • Население
 • Здравеопазване
 • Образование
 • Икономическо развитие
 1. Анализ на групите в риск / целеви групи в Община Макреш
 • Социално подпомагане, взаимодействие с други услуги в областта на образованието, здравеопазването, пазара на труда и други допълващи услуги
 • Възможност на община Макреш за финансиране на социалните услуги. Капацитет на предоставяните социални услуги. Достъпност и устойчивост на социалните услуги
 • Участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в развитието на социалните услуги

 1. Заключения и препоръки

 

Раздел 2

 

            Визия, стратегически цели и необходими дейности в областта на социалните услуги

 1. Визия
 2. Стратегически цели
 3. Дейности

 

            Раздел 3

 

Ресурсно обезпечаване

 

Раздел 4

 

Резултати и индикатори за изпълнение

 

            Раздел 5

 

            Механизъм за участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в дейностите по стратегията

 

            Раздел 6

 

Механизъм за периодичен преглед и за актуализиране на стратегията

 

            Раздел 7

 

Дейности по изпълнение, координация и контрол

 

 1. Въведение

 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Макреш 2016-2020 г. е разработена въз основа на анализ на потребностите от социални услуги на територията на общината. Документът е създаден като резултат от партньорство между заинтересованите страни в общината с прякото участие на всички заинтересовани страни – Община Макреш, Дирекция „Социално подпомагане”, РДСП, РИО на МОН, РЦЗ, РЗОК, ДБТ, Общинска администрация – ГРАО, ДСП и  местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, доставчиците на услуги, местно базирани държавни институции, представители на целевите общности и рисковите групи. Аналитичният доклад е продукт на съвместните усилия на екипа, сформиран на общинско ниво, който обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от социални услуги в община  Макреш, проведено през  май 2015 г. и касае тенденциите в развитието на общината през предходните три години.

Проучването на ситуацията в община Макреш е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в областта

Планирането се осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни

 

        

 

 1. Описание на ситуацията в община Макреш

 

            Население – демографска характеристика

 

Община Макреш  е разположена в най-северозападната част на РБ. Границите на общината са с Р Сърбия,община Кула, община Грамада и Димово . Общината се състои от седем  населени места – с. Макреш, с. Вълчек, с. Толовица, с. Цар Шишманово, с Подгоре, с.Раковица и с. Киреево. По данни от 2016 г. наброява население от 1274  жители. Център на общината е с. Макреш.. Транспортните връзки между населените места се осъществяват чрез шосеен транспорт. Общинският център отстои на 30 км от Видин.

 

            Възрастовата структура на населението в общината показва постоянна тенденция към застаряване. Демографската картина за община Макреш, както и за цялата страна, е неблагоприятна, населението застарява в резултат на естествените процеси на раждаемост и смъртност, така и в резултат на засилените емиграционни процеси по информация на АПОН с. Макреш.

           

 

            Основните заключения за тенденциите в демографските процеси в Община Макреш са:

 

 • Трайна е тенденция към застаряване на населението. В селата по-голямата част от жителите са над 65-годишна възраст, а броят на самотните стари хора сред тях е преобладаващ;
 • Общината се характеризира с отрицателен естествен прираст .
 • Прогресивно намаляване на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст;
 • Устойчива тенденция към емиграция и обезлюдяване;
 • Висок брой на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари хора от селата в общината, с невъзможност за самообслужване;

         Здравеопазване

 

            Състояние на здравната мрежа на община Макреш:

 

Здравеопазването е един от най – големите проблеми в общината , липсата на общински здравни заведения и отдалечеността от болничните такива принуждава носелението да пътува в не толкова близките болнични центрове . По НЗОК общината се обслужва от една стоматологична практика два пъти в седмицата . Лекарските практики са две , като лекарите са непостоянно пребиваващи на територията на общината .

 

         Образование

В общината през 2017 година функционира една детска градина в Макреш с филиал в с.Раковица . В сравнение с 2016 г. децата са намаляли с 10 .

В Основно училище „ Христо Ботев „ с.Раковица се забелязва същата тенденция .

         Икономическо развитие

 

Икономическото развитие на община Макреш е подробно описано в ситуационния анализ , който е неразделна част от Стратегията .

 

 

3.Анализ на групите в риск / целеви групи в община Макреш

 

Социално подпомагане, взаимодействие с други услуги в областта на образованието , здравеопазването, пазара на труда и други допълващи услуги

 

Чрез средствата от социално подпомагане се цели осигуряване на основните жизнени потребности и допълване на доходите на бедни лица и семейства до диференцирания минимален доход, чрез предоставяне на месечни, целеви и еднократни помощи, съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане. Помощите се отпускат след преценка на доходното и имуществено състояние, семейното положение и здравословно състояние на лицата и семействата, като се прилага диференциран подход към всеки отделен случай; осигурява здравните вноски на лицата; предоставя целеви средства за диагностика и лечение в болнични заведения на български граждани с прекъснати здравно-осигурителни права. Приоритетно помощите се предоставят на самотни възрастни хора, хора с увреждания, родители, които сами отглеждат децата си. За тях диференцираният минимален доход за определяне на размера на месечната помощ е  в по-голям размер.

Програма “Целева социална защита за отопление” за покриване на част от разходите за отопление през зимния период се предоставят целеви помощи за  отопление. Основен приоритет са самотно живеещите възрастни хора, хората с трайни увреждания и родителите, които сами отглеждат децата си, като се осигурява облекчен достъп до помощта.

Програмата “Закрила на детето” оказва финансова подкрепа на семействата и е в съответствие с изпълнение на принципите за закрила – отглеждане на децата в семейна среда. Тя е част от работата по превенция на изоставянето, реинтеграция, настаняване на деца в семейства на роднини и близки, настаняване в приемни семейства.

 

            Възможност на община Макреш  за финансиране на социални услуги.

 

            Капацитет за предоставяне на социални услуги. Достъпност и устойчивост на социалните услуги

 

Макреш е малка община и финансовият й капацитет и възможности за съфинансиране на проекти и самостоятелно изпълнение на дейностите, заложени в ОПР 2014 – 2020 г. са доста ограничени. Причината е в липсата на достатъчно собствени приходи в общинския бюджет.

За 2016 г. макрорамката по приходно-разходната част на бюджета е в размер на

2 111 388 лева  лева .

От разпределението на публичните разходи в бюджета по функции е видно, че Община Макреш няма финансов капацитет за самостоятелно финансиране на проекти и дейности от Общинския план за развитие. В бюджета се заделят средства за разработване, управление, изпълнение и съфинансиране на проекти и дейности от ОПР.

Оценката на изпълнението на Плана за развитие на Община Макреш за периода 2012-2014 г. показва, че общинското ръководство е търсило различни възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на Общинския план за развитие. Използвани са средства от общинския и републиканския бюджет, предприсъединителните програми, проекти и програми  към ЕС – и от Структурните фондове чрез Оперативните програми за Република България.

 

Административен капацитет и структура на общинската администрация.

Община Макреш разполага с добре изградена административна структура и има нужния човешки ресурс и капацитет за изпълнение на Общинския план за развитие за 2014-2020 г.

Към 2014 г. общата численост на Общинска администрация – Макреш е 42,5 щатни бройки, в това число:

 • Кмет на община -1;
 • Заместник-кметове на община – 1;
 • Кметове на кметство – 3;
 • Кметски наместници – 3;
 • Секретар на община -1.

Общинската администрация е разделена на две дирекции- „ АОФД“ и „ УТСД“ , които подпомагат кмета при осъществяване на правомощията му и извършват дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

 

Участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в развитието на социалните услуги

На територията на община Макреш няма регистрирани НПО, проявили интерес към предоставяните социални услуги.

 

            Заключения и предложения

 

            Основни изводи от ситуационния анализ и оценката на потребностите

 

Вследствие на демографския срив, характерен за цялата страна, намалява броят на населението в трудоспособна възраст. Застаряващо и намаляващо е населението в селата, което води към обезлюдяване на някои от селата в общината.  Отчитайки различните фактори – външни и вътрешни, които влияят на социалните и демографските процеси, се очертават устойчиви негативни тенденции в социо-икономическото развитие на община Макреш :

 • Намаляване на населението в икономически активна възраст.
 • Неблагоприятни тенденции във възрастовата и образователна структура на работната сила.
 • Доминиращ брой регистрирани безработни без специалност и ниско образование.
 • Висок процент на безработицата, при което се наблюдава нарастване на рисковата група на безработните младежи; нарастване групата на безработните над 50 години; циклична безработица – висок процент на регистрираните безработни за втори и трети път; прогресивно увеличение и висок процент на продължително безработните.
 • Висок дял на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари хора, пръснати в селата в общината.
 • Недостиг на социални услуги за възрастни с деменция и психични разстройства.

 

            Общи изводи за наличните социални услуги

            Очертават се следните изводи:

На територията на община  Макреш съществуват и функционират социални услуги, предоставяни в общността както за деца, така и за възрастни.

В селата от общината няма развити социални услуги, освен Домашен социален патронаж и „топъл обяд“, който се реализира във всички села.

Сред социалните услуги в общността  се доказаха социалните услуги за определена част от рисковите групи,  а именно трайно имобилизираните, възрастни и деца с увреждания. Дейността ”личен асистент„, „ домашен помощник „ и „ социален асистент „   имат  положителен ефект, както върху потребителите, така и върху наетите лица. Програмата осигуряват качествена грижа за лицата с увреждания, а на асистентите – трудова заетост.

Няма гарантиран набор от услуги по превенция, които да оказват подкрепа на родители и деца, които да подпомагат отглеждането и възпитанието на децата. Услугите за превенция на рискови групи деца са крайно ограничени. Съществуващите услуги са повече центрирани към децата и рядко обхващат родителите и налични рискови групи в областта (млади майки с риск да изоставят децата си, бедни и самотни родители с нисък родителски капацитет и др.).

Видима е липсата или недостатъчната квалификация на персонала в системата на социалните услуги. На персонала, предоставящ социални услуги не се оказва методическа подкрепа и не се организират обучения за развитие на техния капацитет. Не са осигурени възможности за повишаване на професионалната им квалификация, обогатяване на опита и супервизиране.

 

Раздел 2

 

Визия, стратегически цели и необходими дейности в областта на социалните услуги

 

        

 1. Визия

 

Общинската  стратегия за развитие на социалните услуги в община Макреш за периода 2016 – 2020 година е стратегически документ, определящ средносрочните цели за развитие в сферата на социалните услуги по смисъла на Закона за социалното

подпомагане и разписващ дейности на интервенция в упоменатия ресор с териториален обхват-  община  Макреш.

 

ВИЗИЯ:

Ефективно развитие на системата от социални услуги в община Макреш с цел подобряване на условията за живот на лицата в рискови групи, подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на уязвимите групи .

 

 

 1. Стратегически цели

 

За да се превърне в реалност Общнската  стратегия, са набелязани стратегически цели и дейности за тяхното постигане.

 

            Стратегическа цел 1:  Грижа за децата.

 

Конкретна цел 1.1.: Превенция за намаляване броя на изоставените деца и подкрепа за задържането им в биологичното семейство.

 

Конкретна цел 1.2.: Насърчаване на дейностите по приемна грижа и осиновяването на деца в община  Макреш.

 

 

            Стратегическа цел 2: Грижа за лица с увреждания и лица в рискови групи.

 

Конкретна цел 2.1.: Разкриване на мрежата от социални услуги в общността за лица с увреждания и лица в рискови групи.

 

Конкретна цел 2.2.: Социална интеграция и социално включване на лица с увреждания и лица в рискови групи.

 

            Стратегическа цел 3: Грижа за старите хора.

 

Конкретна цел 3.1.: Оптимизиране на мрежата от социални услуги в общността за осигуряване на условия за достоен живот на старите хора в домашна среда.

 

Конкретна цел 3.2.: Осигуряване на равен достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната.

 

 1. Дейности:

 

Планираните социални услуги  в община Макреш представляват обобщена информация от анализите на ситуацията и оперативна информация, налична в ДСП – Димово .

 

            Стратегическа цел 1: Грижа за децата.

 

Конкретна цел 1.1.: Превенция за намаляване броя на изоставените деца и подкрепа за задържането им в биологичното семейство.

 

            Дейности:

 

1.1.1. Създаване на ЦОП ;

1.1.2. Включване на училището и гражданските организации за подобряване на грижата за децата в семейството

 

1.1.3. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството.

 

Конкретна цел 1.2.: Насърчаване на дейностите по приемна грижа и осиновяването на деца в община Макреш .

 

            Дейности:

 

1.2.1  Разширяване профила на приемните семейства от 0 до 18 години;

1.2.2  Развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания;

1.2.3  Увеличаване броя на приемните семейства  до 2020 г.

1.2.4 Провеждане на информационни и разяснителни кампании сред обществеността, насочени към осиновяването на деца.

 

           

           

            Стратегическа цел 2:

 

            Грижа за лица с увреждания и лица в рискови групи.

 

Конкретна цел 2.1.: Подобряване на мрежата от социални услуги в общността за лица с увреждания и лица в рискови групи.

 

            Дейности:

 

2.1.1. Разкриване на Дневен център за хора с увреждания .

 

2.1.2. Повишаване квотите на услуги от типа „личен асистент“, „социален асистент” и „домашен помощник”;

 

2.1.3. Внедряване на комплексни /здравни и социални/ услуги в домашна среда

 

 

            Конкретна цел 2.2.: Социална интеграция и социално включване на лица с увреждания и лица в рискови групи.

 

            Дейности:

2.2.1. Осигуряване достъп до услуги в семейна среда за лица с увреждания, живеещи в малки изолирани населени места.

2.2.2. Включване на рискови групи на трудовия пазар в програми и мерки за заетост към бюрата по труда;

 

2.2.3. Квалификация и преквалификация на лица от рискови групи на пазара на труда по програми и мерки на национални и европейски финансиращи инструменти.

 

            Стратегическа цел 3: Грижа за старите хора.

 

            Конкретна цел 3.1.: Оптимизиране на мрежата от социални услуги в общността за осигуряване на условия за достоен живот на старите хора в домашна среда.

 

            Дейности:

 

3.1.1 Разширяване на услугите в домашна среда – домашен помощник, социален асистент, личен асистент с увеличен капацитет;

 

3.1.2 Продължаване по възможност действието на социална услуга „Топъл обяд“;

 

3.1.3 Осигуряване на обществена и институционална подкрепа за функционирането на клубове на пенсионерите по населени места.

 

            Конкретна цел 3.2.: Осигуряване на равен достъп на старите хора до качествена

резидентна грижа в среда, близка до домашната.

           

            Дейности:

3.2.1. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на пенсионера, предоставящи възможности за общуване, социален живот и услуги за стари хора с относително съхранено здраве и възможности за самостоятелно придвижване.

 

 

Раздел 3

Ресурсно обезпечаване

 

Финансирането на социалното подпомагане, съгласно разпоредбите на Закона за

социалното подпомагане се осъществява със средства от:

 • държавния бюджет;
 • общински бюджет;
 • национални и международни програми;
 • други източници.

При преглед и анализиране на ситуацията и оценка на потребностите от

социални услуги за община Макреш  се очертава минимална  възможност за собствено финансиране на социални услуги. Поради това се предприема приоритетно насочване  към предлагането на услуги, финансирани от държавния бюджет или от фондовете на ЕС.            Една от малкото услуги, която получава общинско финансиране е домашен социален патронаж.

Община Макреш разчита предимно на Оперативните програми, които предоставят възможност за финансиране на дейности, свързани със социалните услуги .

Съществен фактор в развитието на социалните услуги е кадровата осигуреност.

Съгласно набраната информация, се отчита липса на квалифициран и експертен персонал, необходим при разкриването и функционирането на съответните социални услуги. На общинско ниво се срещат трудности при наемането на социални работници, психолози, трудотерапевти и др.

 

Раздел 4

 

Резултати и индикатори за изпълнение

 

Постигането на набелязаните стратегически и конкретни цели за периода 2016 – 2020 г. ще създадат условия за надграждане на съществуващата мрежа от социални услуги в община Макреш и ще допринесат за устойчивото подобряване на качеството на живот на рисковите групи и общностите в неравностойно положение.

Промяната в ситуацията ще бъде измервана чрез резултати и индикатори, които ще покажат напредъка в решаването на идентифицираните проблеми и разликите при

сравнението на ситуацията към момента на приемането на Стратегията спрямо данните към 2020 г.

 

            Резултатите за изпълнение на поставените цели са:

           

            Стратегическа цел 1: Грижа за децата.

 

            Конкретна цел 1.1.: Превенция за намаляване броя на изоставените деца и подкрепа за задържането им в биологичното семейство.

 

            Дейности:

 

            1.1.1. Създаване на ЦОП ;

            1.1.2. Включване на училището и гражданските организации за подобряване на грижата за децата в семейството ;

            1.1.3. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството.

 

            Конкретна цел 1.2.: Насърчаване на дейностите по приемна грижа и осиновяването на деца в община Макреш .

 

            Дейности:

 

           

            1.2.1  Разширяване профила на приемните семейства от 0 до 18 години;

            1.2.2  Развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания;

            1.2.3  Увеличаване броя на приемните семейства  до 2020 г.

            1.2.4 Провеждане на информационни и разяснителни кампании сред обществеността, насочени към осиновяването на деца.

 

                       

           

            Стратегическа цел 2:

 

            Грижа за лица с увреждания и лица в рискови групи.

 

            Конкретна цел 2.1.: Подобряване на мрежата от социални услуги в общността за лица с увреждания и лица в рискови групи.

 

            Дейности:

 

            2.1.1. Разкриване на Дневен център за хора с увреждания ; 

 

            2.1.2. Повишаване квотите на услуги от типа „личен асистент“, „социален асистент” и „домашен помощник”;

 

            2.1.3. Внедряване на комплексни /здравни и социални/ услуги в домашна среда .

 

 

            Конкретна цел 2.2.: Социална интеграция и социално включване на лица с увреждания и лица в рискови групи.

 

            Дейности:

            2.2.1. Осигуряване достъп до услуги в семейна среда за лица с увреждания, живеещи в малки изолирани населени места;

            2.2.2. Включване на рискови групи на трудовия пазар в програми и мерки за заетост към бюрата по труда;

            2.2.3. Квалификация и преквалификация на лица от рискови групи на пазара на труда по програми и мерки на национални и европейски финансиращи инструменти.

 

            Стратегическа цел 3: Грижа за старите хора.

 

            Конкретна цел 3.1.: Оптимизиране на мрежата от социални услуги в общността за осигуряване на условия за достоен живот на старите хора в домашна среда.

 

            Дейности:

 

            3.1.1 Разширяване на услугите в домашна среда – домашен помощник, социален асистент, личен асистент с увеличен капацитет;

           

            3.1.2 Продължаване по възможност действието на социална услуга „топъл обяд“;

 

           

 

 

 

           3.1.3 Осигуряване на обществена и институционална подкрепа за функционирането на клубове на пенсионерите по населени места.

 

            Конкретна цел 3.2.: Осигуряване на равен достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната.

           

            Дейности:

            3.2.1. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на пенсионера, предоставящи възможности за общуване, социален живот и услуги за стари хора с относително съхранено здраве и възможности за самостоятелно придвижване.

 

 

Раздел 5

 

Механизъм за участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в дейностите по стратегията

 

 

Формира се партньорство между представители на централна/местна власт и частния сектор, било като доставчик на услуги или като източник за съфинансиране на тези услуги.

Доставчик на всички социални услуги предоставяни на територията на общината е община Макреш.

Възлагането на определена социална услуга на външен доставчик е ефективна алтернатива на директното предоставяне на тази услуга от страна на общината. Този подход спомага за утвърждаването на конкуренция, като в същото време повишава прозрачността в разходването на публичните средства. Местните власти се разтоварват от директното предоставяне на услугата, като в същото време гарантират качеството й чрез стриктен контрол. От друга страна частните доставчици имат възможност да привличат и допълнително финансиране за услугите, предмет на възлагане.

Механизмът за участие на доставчиците на социални услуги /общини и НПО/ в изпълнението на дейностите по стратегията се изразява в:

 • текущо поддържане и надграждане качеството на предоставяните услуги;
 • участие в изготвянето на мониторинговите доклади чрез предоставяне на информация за състоянието на услугата през съответната година;
 • изготвяне на предложения и становища за подобряване на социалните услуги.

 

Раздел 6

 

Механизъм за периодичен преглед и за актуализиране на стратегията

 

Механизмът за периодичен преглед или така наречената система за мониторинг е ключов инструмент за развитие на политики и програми в социалната сфера и

особено – за дългосрочни и комплексни интервенции като Общинската стратегия за социалните услуги в община Макреш. Резултатите от мониторинга и оценката са основа за актуализацията на стратегията по отношение на стратегическите и конкретните цели, както и за препланирането на оперативните задачи в хода на изпълнението.

Конкретните цели и задачи на системата за мониторинг и оценка са:

 1. Да осигурява информация за развитието на социалната среда в община Макреш.
 2. Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по Стратегията на общинско ниво.
 3. Да се изработят комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от

изпълнението на Общинската стратегия от гледна точка на целевите рискови групи.

 1. Да осигури системното актуализиране на Общинската стратегия, подобряването на политиките за социално включване и постоянното усъвършенстване на социалните услуги и мерки

В съответствие с тези цели и задачи, изграждането и функционирането на цялостна Система за мониторинг и оценка, дава реални, практически ползи за общините и структурите, които изпълняват Стратегията.

Препоръките за промени, постоянният поток от информация и обратната връзка от целевите потребители на услугите, осигурен от Системата за мониторинг и оценка са задължително условие за ефективното изпълнение на Стратегията.

Цялостна отговорност за функционирането на системата за мониторинг се поема от Общински оперативен екип.

Основният подход, който остава в сила и от предходния планов период е

мониторингът и оценката с участие, който изисква включването и обратната връзка от

всички участници в изпълнението на предоставянето на социалните услуги и носи

допълнителни предимства за ефективността на мониторинга. Участието гарантира

съпричастността и чувството за собственост на заинтересованите страни върху продуктите и резултатите от мониторинга и оценката и съответно – тяхната готовност и интерес от прилагането на препоръките на практика.

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги е документ, който отразява особеностите, значимите проблеми и приоритетните направления в социалната сфера.

Обществените потребности са водещо основание за съществуването и прилагането на Стратегията, като управленски инструмент, насочен към задоволяване на действителните нужди на населението от социална подкрепа.

Когато става въпрос за актуализация на Стратегията, преди всичко, се разбира административна процедура и технология на текстовата разработка. Процедурата отразява нормативно регламентираните действия, предприети за внасяне на необходими изменения по съдържанието.

Технологията покрива изискванията за прилагане принципите на стратегическото планиране при възпроизвеждане на унифициран модел.

Важно е да се отбележи, че актуализацията на Стратегията не е задължителен акт, самоцелно породен от добри управленски качества, тъй като плановото проследяване на изпълнението се изразява в последователно наблюдение и системен прочит за потвърждаване перманентното съответствие на документа, спрямо условията на средата.

 

Раздел 7

 

Дейности по изпълнение, координация и контрол

 

Дейностите по изпълнение, координация и контрол свързани с настоящата стратегия пряко кореспондират със законоустановените компетенции и правомощия на общината, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни в сферата на социалните услуги.

            ДСП

Дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на всяка община провежда държавна политика  по отношение на закрила на детето; рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания и проучване на потребностите на населението в общината  от социални помощи и социални услуги.

Роля и отговорност на Дирекция за социално подпомагане:

ДСП – Димово, носи отговорност и изпълнява конкретни задачи при реализирането на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги:

 • осъществява сътрудничество между общинската администрация и неправителствени организации във връзка с общинската стратегия и предвидените дейности в нея;
 • събира и актуализира данните на базовите индикатори и резултатите от изпълнение на социалните услуги;
 • извършва временно настаняване и временно прекратяване настаняването на деца при семейства на роднини и близки, в приемни семейства и в специализирани институции;
 • определя и провежда конкретни мерки по закрилата на децата и контролира

изпълнението им;

 • проучва потребностите на населението от социални услуги;
 • насочва потребителя към ползване на социални услуги в общността и реинтегриране;
 • прави предложения до кмета на Общината за предоставяне на алтернативни услуги в общността;
 • прави предложения до регионални дирекции за социално подпомагане за откриване, промяна във вида и/или промяна на капацитета и закриване на социални услуги – делегирана от държавата дейност;
 • оказва методическа помощ и съдействие на общинската администрация при

предоставяне на социални услуги в общността и в специализираните институции;

 • съдейства и сътрудничи на физически и юридически лица, осъществяващи дейности по закрилата на детето и социалните услуги;
 • сътрудничи на общинската администрация и  неправителствени организации при осъществяването на политиката в областта на социалната защита на рисковите групи;

Предвид основните си функции, ДСП (с отделите „Социална закрила“ „Хора с

увреждания и социални услуги“ и „Закрила на детето“) има отношение към заложените

цели в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги и това са задачи свързани с:

 • идентифициране и насочване на случаи към социални и здравни услуги за ранна

превенция; подкрепа на семейства в риск от изоставяне на дете;

 • насочване на семействата с увредени деца за ранна диагностика и навременна

интервенция на увреждането;

 • работа по изграждане на връзка между децата, настанени в СИ и биологично или

разширено семейство; реинтеграцията на деца в семейна среда;

 • оказване на методическа подкрепа и съдействие за разкриване на ЦОП ;
 • консултиране и насочване на семейства с деца в риск към социални услуги;
 • подпомага изграждането на алтернативни социални услуги;
 • подпомага общината при идентифициране на нуждаещите се стари хора от услуги в общността и други.

 

Община Макреш

Общината отговаря за цялостното изпълнение на общинската Стратегия за развитие на социалните услуги. За тази цел е разработена, приема и ще се прилага, настоящата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020).    Общината разработва, приема и осъществява годишни планове за действие. Нормативно е установено, че местното самоуправление се осъществява от Общинския съвет, а местната изпълнителна дейност – от кмета и общинската администрация.

Така или иначе, в своята съвкупност те заедно осъществяват местната власт.

Местната власт разработва и изпълнява интегрирани политики за развитие на

хората в риск, като комбинира ресурсите и координира дейностите в сферата на социалното подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара на труда, водени от интересите и нуждите на групите и хората в риск.

Общината е доставчик на социални услуги. Общината развива интегриран политика в подкрепа на децата в риск, хората с увреждания и старите хора. Общината осъществява годишен мониторинг и оценка на изпълнението на социалната услуга и оценка на нуждите на групите в риск.

 

Роля и отговорности на Общинския съвет:

Обсъжда и приема Общинска стратегия за развитие на социални услуги на

територията на общината и годишния оперативен план за изпълнението й по

предложение на кмета на общината;

Приема Анализа на ситуацията и оценката на потребностите от социални услуги в съответната общин;

Одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги по предложение на кмета на общината;

Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги, които ще се развиват на територията на общината и планирани в Общинската стратегия.

Взема решения, свързани с развитие на социални услуги  на територията на общината (откриване, закриване, разширяване, дофинансиране и пр.).

Ролята на кмета на общината е ключова за цялостното изпълнение на Общинската стратегия за социалните услуги на общинско ниво.

 

Кметът на общината:

 • организира изработването на общинските програми и планове за развитие на

социални услуги на територията на общината и на програмата за реализацията му ;

 • внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет;
 • организира разработването на общинските секторни политики и – след гласуването в Общинския съвет – организира цялостното им изпълнение. Кметът и общинската администрация осъществяват съгласуването на дейностите за развитие на социалните услуги с общите хоризонтални мерки за социално включване;
 • ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за

реализация на общинския план за развитие на социални услуги;

 • представя годишен и заключителен доклад за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги за одобряване от Общинския съвет;
 • участва в осъществяването на годишен мониторинг и оценка на изпълнението на

общинския план за развитие на социалните услуги;

 • търси възможности за финансиране от различни финансови източници за реализиране на конкретните общински дейности.

 

 

            Държавна агенция за закрила на детето

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Макреш е важен инструмент в реализацията на националните приоритети за закрила на детето и за социално включване на семейства и общности в риск. В този контекст Държавната агенция за закрила на детето оказва съществена подкрепа на заинтересованите страни в реализацията на заложените приоритети и цели на стратегията. По-конкретно ролята на ДАЗД включва:

 • отговаря и за реформирането на специализираните институции за деца;
 • оказва методическа помощ на общинската администрация, юридически и физически лица, осъществяващи дейности по закрила на детето и на други държавни органи за реализиране и оценка на техните дейности при осъществяване на планираните социалните услуги в общинската стратегия за децата;
 • издава лицензи на доставчиците на новоразкрити социални услуги за деца;
 • контролира стандартите и критериите за качество на социалните услуги за деца и семейства.

 

            РИО – Видин

Регионалният инспекторат по образованието – Видин отговаря съвместно с ДСП за координирането и изпълнение на дейностите от стратегията, свързани с образованието, като осигуряване на достъп до качествено образование на деца и ученици, реинтеграция в системата на образование на необхванати, отпаднали и нередовно посещаващи училище ученици, интегриране в системата на образование на децата с увреждания, отглеждани в семействата и от СИ, и контролира дейностите, свързани с насочване на деца със специални образователни потребности, осигуряване на учители за ресурсно подпомагане на децата с увреждания и пр.

Важна роля в реализацията на мерките в сферата на образованието, заложени в

Стратегията, изпълняват и Екипът за комплексно педагогическо оценяване към РИО – Видин, както и Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности за община  Макреш .

 

            Регионална здравна инспекция

Държавната здравна политика на територията на област Видин се осъществява и организира от Регионална здравна инспекция (РЗИ) и Регионален съвет по здравеопазване.

Тяхната роля е свързана с:

 • координация и изпълнение на хоризонтални здравни мерки, за осигуряване на достъп до качествена здравна грижа за цялото население, включително за хората в риск;
 • създаване на база данни за здравни специалисти в помощ на хора с увреждания и хора със зависимости, която се използва от ДСП за насочване и консултиране на клиенти в риск;
 • взаимодействие с местната власт и с други институции за методическо ръководство, иницииране и реализация на смесени медико-социални услуги, предвидени в общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Макреш.

Конкретните им отговорности са насочени към: здравна профилактика на майчинството/ бременността с фокус нежелана и рискова бременност; медицинска рехабилитация за деца и възрастни с увреждания и подкрепа за техните семейства; разработване на здравно-социални програми за семейно планиране; качествена здравна грижа в домовете за деца и хора с увреждания и стари хора.

 

            Дирекция Бюро по труда

Дирекция Бюро по труда – Кула участва в планирането и изпълнението на програми и активни мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (лица с

увреждания, младежи напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от

училище, трайно безработни, със специално внимание към безработните от обособените ромски общности) и мерки за подкрепа на семействата на групи в риск (на деца, настанени в СИ, деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна среда).

Основната роля на дирекциите „Бюро по труда“ по изпълнението на стратегията включва:

 • участие в разработването на общински програми за заетост и за обучение на

рискови групи;

 • консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел професионално ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество при намиране на работа;
 • разработване на мерки и програми съвместно с общината за професионална

квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и на     роми, живеещи в затворени етнически общности;

 • участие в разработването на програми за обучение и пренасочване на персонал от СИ;
 • посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел намиране на работа;
 • съвместни дейности с институциите от други сектори (системата на

здравеопазването, образованието и социалните услуги, териториалните органи     на      изпълнителната власт, органите на местното самоуправление,           ръководствата на регионалните структури на представителните организации на

работниците, служителите и на работодателите, НПО) при прилагането на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Макреш.

 

 

Настоящата Стратегия е приета с Решение № 276 , взето с Протокол № 28 от 31.07.2017 година .