Съобщение във връзка с процедура Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж– село Макреш“

СЪОБЩЕНИЕ:  В процедурата чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане  на Домашен социален патронаж– село  Макреш“ срокът за получаване на оферти  се  удължава до 15,00 часа на 25.07.2017 година. Постъпилите оферти ще бъдат разглеждани на 26.07.2017 година от 9,00 часа.