ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ

(изготвени съгласно чл.37и,ал.11, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи)

Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите  на територията на Община Макреш са изготвени по изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (чл.37и, ал.12), съгласно който тези правила съдържат:

І.Перспективен експлоатационен план за паша;

ІІ.Мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд, предназначени за общо и индивидуално ползване;

ІІІ.Частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени предимно за косене;

IV.Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;

V.Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, пасищата и ливадите, като почистване на храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;

VI.Ветеринарна профилактика;

VII.Частите от мерите и пасищата,предназначени за изкуствени пасища, за насяване с подходящи тревни смески;

VІII.Построяване на навеси;

IX.Въвеждане и редуване на парцелно палзване на пасищни комплекси;

X.Охрана;

XI.Режим за ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развититето на животновъдството на територията на общината;

XII.Карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата на индентификация на замеделските парцели.

 

І.ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН

ПЛАН ЗА ПАША

Перспективният експлоатационен план, е разработен на основание и във връзка с изпълнението на Плана за развитие на Община Макреш 2013-2020 година, Областна стратегия за развитие на земеделието и програмата за развитие на селските райони в страната.

1.Дългосрочно опазване на пасищата в Община Макреш, опазване на биологичното разнообразие с цел преобръщане на негативните промени, причинени от несъобразена с възможностите на природата паша, от изоставяне на пасищата,мерите и ливадите и използване на земите за други цели.

2.В дългосрочен план да се повиши и капацитета за разработване и управление на агроекологични проекти.В тази връзка стопаните, кандидатстващи по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР се ползват с предимство след изтичане  срока на договора за удължаване до изтичане срока  на задълженията, поети с първоначалното кандидатстване по мярката.

3.Установяване на контакти между управляващи, учени и земеделски стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на мерите, пасищата и ливадите и достигане на максималния възможен екологичен ефект при ефективно разходване на средствата, получени чрез финансовите стимули на ЕС, предназначени за развитие на земеделието.

4.Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските производители, които ще допринесат за по-нататъшното социално развитие и икономически растеж на районите с пасища, мери и ливади.

5.При разпределяне на пасищата,мерите и ливадите  се отдава приоритет на фермери, покрили европейските изисквания за ферми, както и тези с одобрени и изпълняващи в момента проекти по ПРСР за стабилизиране на икономическото състояние на фермите и утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството.

ІІ.ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

 

 

1.Ежегодно, в срок до 01.03.на съответната година Общинския съвет с решение определя пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списъкът на имотите за индивидуално ползване по категории и средните годишни рентни плащания за всяко землище на територията на общината се обявява в общината и по населени места и се публикува на интернет страницата на общината. Крайният срок за публикацията е 01.03 на съответната календарна година.

2.Кмета на кметството и кметските наместници на населените места, съвместно с участъковите ветеринарни лекари в срок до 31.12. на съответната година изготвят и заверяват:

-списък на всички стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на населеното място по видове и брой.

-списъкът се заверява надлежно с подпис и печат от кмета на кметството и кметския наместник на съответното населеното място и участъковия ветиринарен лекар и представя в общината до 31.01 на съответната година.

–  от длъжностно лице определено със заповед на кмета на общината събира информация за регистрирани пасишни селско стопански животни в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните;

2.1.С най-малък коефициент на редукция да се ползват онези фермери, които са регистрирани, като земеделски производители по Наредба №3 от 29 януари 1999 година за създаване и поддържане на Регистър на земеделските производители и фермите са регистрирани, като животновъдни обекти съгласно ЗВД и обектите отговарят на изискванията на ЕС.

3.В землищата, където има мери, пасища и ливади, които не са необходими на земеделските стопани, отглеждащи пасищни животни, може да се предоставят на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделко и екологично състояние.

4.Ежегодно, в срок до 10.03. на съответната година собствениците на пасищни животни заявяват писмено желанието си  за ползване на пасищата с подаване на заявление /по образец, одобрен от кмета на общината/ до кмета на общината /чрез кмета на кметството и кметския наместник на съотвеното населено място/.Заявлението съдържа информация за броя на пасищните животни, вида и за начина на ползване на пасищата-индивидуално, при условията на общо ползване или чрез сдружение /като посочва упълномощеното от него лице, което да го представлява пред работната група/.

По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване“ е традиционна практика на жителите на населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери, пасища и ливади, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.

 1. Достоверността за броя на животните на земеделските стопани се удостоверява със заверка /подпис и печат/ от участъковият ветеринарен лекар и се завежда в деловодната система на общината.

6 .На територията на общината се назначава със заповед на кмета комисия в състав: зам. кмета, кмета на кметство Раковица,  кметските наместници за всяко населено място, ветиринарен лекар /обслужващ ветеринарния участък/ и директор на Дирекция „Устройство на територията и стопанска дейност“.Участието на ветеринарните лекари се съгласува с директора на Областна дирекция БХ.

 1. Комисията разглежда постъпилите заявления по населени места и пропорционално на броя на животните на всеки стопанин извършва разпределение на наличните мери, пасища и ливади, съгласно предоставения от общината списък с данни за имотите. Комисията определя и местоположението на прокарите на територията на съответното землище, които следва да се опазват от всички ползватели на пасищата при отвеждане на животните на паша.При неспазване прокарите за придвижване на селскостопански животни до места за паша и водопоите се налагат санкции, съгласно Наредбата за опазване на обществения ред.

8.Постъпилите заявления ежегодно се разглеждат на заседание на комисията, свикано от заместник кмета, в срок не по-късно от 15.04. на съответната година и в едноседмичен срок след заседанието  на комисията се изготвя списъка с разпределението на пасищата, мерите и ливадите.

Комисията заседава при наличие на обикновено мнозинство.Кметските наместници и кмета на кметството участвата в работата на комисията когато се разглеждат заявления за техните землища. Всички решения се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.На базата на заключенията на комисията.В случаите, когато наличните мери, пасища  и ливади са недостатъчни за паша на животните, за всички ползватели се прилага редукционен коефициент.При разпределяне на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване  се  следва последователност за разпределяне:

9.В срок до 31.12. ежегодно, кметът /кметският наместник/ на населеното място представя в общината:

9.1.Списък на всички стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на населеното място  и вида им;

10.В срок до 01.03. ежегодно Общинският съвет взема  решение  за годишното разпределение за общо и индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите.

11.Ежегодно приеманите годишни планове за паша и ползване на сено се допълват с общински мери,пасища и ливади, както и с мери, пасища и ливади по чл.19 от ЗСПЗЗ за общо ползване.

12.При подадено заявление за общо ползване на пасищата, мерите и ливадите въз основа на Годишния план, кметът на общината, кмета на кметството/кметският наместник/ на съответното населеното място издава разрешителни за ползване за паша /сено/ на физически лица, за което подават заявление за паша и които лично ги съпровождат и се грижат за стадото си в пасището, мерата и ривадата  или са ангажирали и изрично посочили друго лице /пастир/, което извършва това от тяхно име и за тяхна сметка.

13.За издаване на разрешително за общо ползване, физическото лице, /пастирът/ попълва и подписва декларация за спазване на изискванията по процедурата за паша по образци, одобрени от кмета на общината.

13.1..Пастирът винаги е длъжен да носи  в себе си своя екземпляр от разрешителното.

13.2.Пашата на селскостопански животни да се извършва в светлата част на денонощието.

 1. Земеделски стопани-животновъди и/или техни сдружения, които кандидатстват за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади сключват договор с общината.

15.Стопаните, които кандидатстват за подпомагане на различните схеми на общата селскостопанска политика, представят копие от решението за предоставяне  на общински мери, пасища  и ливади, както и мери, пасища и ливади по чл.19 от ЗСПЗЗ, за общо ползване или договора, сключен с общината за индивидуално ползване, което им служи като правно основание за ползване на общинските мери, пасища и ливади за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

 1. Пасища, мери и ливади се предоставят под наем и/или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, задължения към Държавен фонд „Земеделие“, задължения за ползване на държавния поземлен фонд и за общинския поземлен фонд на Община Макреш, както и за задължения за земи по чл.37в,ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ.
 2. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване се разпределят между лицата имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобарзно броя и вида на регистрирани пасищни животни, но не повече от 10 декара за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 декара за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
 3. Комисията разглежда постъпилите заявления за индивидуално ползване и пхриложените документи и определя необходимата за всеки кандидат площ и разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в слок до 1 май на съответната година.
 4. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в съответното населено място комисията извършва допълнително разпределение в съседно землище. При недостиг на територията на общината разпределението може да се извърши в съседна община или област и се съставя окончанелен протокол за разпределението на имотите в срок до 1 юни на съотвената година.При недостиг разпределението се извършва последователно в съседно землище, община и област.
 5. Протоколите от разпределението по землища и от допълнителното разпределение се обявяват в общината, кметството на Раковица и съответното населено място и се публикува на интернет страницата на общината.
 6. Протоколите на комисията за разпределението могат да се обжалват по отношение на разпределението на площа за ползване в 14- дневен срок пред Видински районен съд. Обжалването на спира изпълнението, освен ако съда не постанови друго.

22.Въз основа на протоколите за разпределение за индивидуално ползване и след заплащането на наемната или арендва цена кметът на общината сключва договори с лицата, като максималния срок за сключване на договорите е до 5 години. Сключениет договори се регистрирата в Общинска служба по земеделие.

 1. След разпределението по землища за индивидуално и общо ползване останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг, съобразно Наредбата за разпореждане, управление и стопанисване на общински имоти.До търгът се допускат до участие само собственици на пасищни селско стопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ.Договорите при проведените търгове се сключват за срок от една стопанска година.
 2. След провеждането на търга и при наличие на свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез повторен търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължения да ги поддържат в добро земеделски и екологично състояние, съобразно Наредбата за разпореждане, управление и стопанисване на общински имоти.Договорите след гърга се сключват за срок от една стопанска година.

 

ІІІ.ЧАСТИТЕ ОТ МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ,    ПРЕДНАЗНАЧЕНИ  ПРЕДИМНО ЗА КОСЕНЕ

Частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени предимно за косене, са регламентирани в чл.41 /който цитираме по-долу/ от НАРЕДБА №11 от 06.04.2009 година за условията и реда за прилагане на Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година издадена от министъра на земеделието и храните, обнародвана в Държавен вестник брой 29 от 17.04.2009 година, в сила от 17.04.2009 година:

„Чл.41 (2). Подпомаганите лица, които поддържат затревените площи чрез косене, спазват изискванията по ал.1 и извършват:

1.Първата коситба в равнинните райони от 15 юни до 15 юли, а в планинските райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват /Държавен вестник брой 20 от 2008 година/-в периода 15 юли до 15 август.

 1. Косенето ръчно или с косачки за бавно косене, като косят от центъра към периферията, а когато това не е възможно-от единия край към другия, като използват ниска скорост.

(3).В случайте по ал.2, т.1 подпомаганите лица могат да извършват свободна паша на животни след последната коситба, с изключение на горските ливади, като спазват гъстотата на животните до 1,5 ЖЕ/ха.“

 

IV.ПРОКАРИТЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ДО МЕСТАТА ЗА ПАША И ВОДОПОИТЕ

1.За прокари за отвеждането на селскостопански животни до местата за паша и водопои да се ползват съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно ползване „прокар”.

1.1 Определя се и местоположението на прокарите на територията на съответното землище, които следва да се спазват от всички ползватели на пасищата. Списъкът се заверява от кметовете на кметства или кметският наместник  с подпис и печат

V.МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ, КАТО ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ И ДРУГА НЕЖЕЛАНА РАСТИТЕЛНОСТ, ПРОТИВОЕРОЗИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ,

НАТОРЯВАНЕ, ВРЕМЕННИ ОГРАЖДЕНИЯ

При ползването на мери, пасища и ливади е необходимо да се спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрани и определени със Заповед №РД 09-990 София, 23.12.2009 година и заповед №РД 09-609/26.07.2011 година на Министъра на земеделието и храните.

1.Опазване на почвената ерозия:

Национален стандарт 1.2.Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделски парцел и сключването на споразумения между земеползвателите на даден физически блок.

2.Запазване на структурата на почвата:

Национален стандарт 3.1.Забранява се използване на земеделска техника в парцели с преовлажнена почва.

3.Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания:

Национален стандарт 4.1:Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи /пасища, мери и ливади/, са длъжни да поддържат минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар /ЖЕ/ха/ или да извършват минимум 1 коситба за съответната година-до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за планинските райони включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони.

Национален стандарт 4.2.Задължително е постоянните пасища, мери и ливади да се почистват от нежелана храстовидна растителност.Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове-орлова папрат /Pteridium aquilinum), чемерика /m spp./ айлант /Ailanthus altissima/, аморфа /Amorpha fruticosa/ и къпина /Rubus fruticosus/.

За земеделски земи /затревени площи/ с висока природна стойност, земите попадащи в националната екологична мрежа Натура 2000 и защитените територии, в зависимост от завареното положение на мерата, ливадата или пасището се разрешава да се оставят мозаечно разположени и единични или групи дървета храсти и/или синори, до 20% от общата затревена площ.

Национален стандарт 4.3. Задължително е да се запазват съществуващите полски граници /синори/ в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел.

Национален стандарт 4.4. Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.

Национален стандарт 5.2.При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване /разрешително, договор и др./

Националните стандарти са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, които ще получават подпомагане по различните схеми на Общата селскостопанска политика /ОСП/, допълнителните национални плащания и следните мерки от Програмата за развитие на селските райони:

4.Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планински райони;

5.Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в райони, различни от планинските;

6.Агроекологични плащания;

7.Плащания по НАТУРА 2000 за земи;

8.Плащания по НАТУРА 2000 за гори.

Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

 

VI.ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА

 

Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните са посочени в държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2010 гоздина, съгласно чл.118, ал.1 от ЗВД.При поява на заразна болест генералният директор на НВМС издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта.Постоянно действащите към областните управи и кметства на общини епизоотични комисии предприемат действия за изпълнение и контрол на взетите мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката.В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат мероприятия за обезвреждане на околната среда, химизация на биотопи, почистване и райониране на пасищата, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост.В обявените огнища на заразни болести се провеждат задължителни /текущи и заключителни/ дезинфекции, дезинсекции и дератизации предвидени в съответната наредба. Съгласно чл.108, ал.1 от ЗВД  средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове, ежегодно се осигуряват целево от републиканския бюджет.При възникване на заболявания от списъка по чл.118, ал.1 от ЗВД, ДДД мероприятия и консумативите се заплащат от бюджета съгласно чл.120, ал.3 от ЗВД.Профилактичните ДДД мероприятия се договарят и заплащат от собствениците на обектите, съгласно чл.120, ал.4 от ЗВД.

 

VІІ. МЕРИ И ПАСИЩА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗКУСТВЕНИ ПАСИЩА ,ЗА ЗАСЯВАНЕ С ПОДХОДЯЩИ ТРЕВНИ СМЕСКИ

 

Общински съвет може да определи частите от мерите и пасищата предназначени за изкуствени пасища при които да се подобри тревостоя, като се засяват с подходящи тревни смески .

 

II.ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕС

Построяването на навеси в мери, пасища и ливади се извършва съгласно изискванията на НАРЕДБА № 19 от 25.10.2012 година за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им – ДВ, бр. 85 от 6 ноември 2012 г., в сила от 06.11.2012 г. и Закона за опазване на земеделските земи.

IX.ВЪВЕЖДАНЕ И РЕДУВАНЕ НА ПАРЦЕЛНО ПАЛЗВАНЕ НА ПАСИЩНИ КОМПЛЕКСИ

X.ОХРАНА

Ползвателите на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са поели задължението да ги подържат в добро земеделско и екологично състояние.

 

XІ.РЕЖИМ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКРЕТНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА ТОПОГРАФСКИ, ПОЧВЕНИ, КЛИМАТИЧНИ И ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, И НА РАЗВИТИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

1.Задължения на общината:

1.1.Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери, пасища и ливади за извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни.

1.2.Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите, пасищата и ливадите.

2.Ползвателите на общински мери, пасища  и ливади се задължават:

2.1.Да почистват постоянните пасища, мери и ливади от нежелана храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.При необходимост от изсичане на дървесна растителност се изисква писменото съгласие на кмета на общината за премахването и се заплаща на общината добито количество дървесина по цените на Общинския съвет и/или на Държавно горско стопанство за съответния вид дървесина и дебелина.

2.2.Да не променят предназначението на пасищата, мерите и ливадите, да не ги разорават и да не ги използват за не земеделски нужди.

2.3.Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци.

2.4.Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите.

2.5.Да окосяват пораснала не изпасаната трева.

2.6.При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване.Да не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.

2.7.Да не се извършва паша нощем и без пастир.

2.8.Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата, мерите и ливадите.

2.9.Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата, марите и ливадите.

2.10.Да не се извършват сеч на намиращи се върху отдадените под наем пасища, мери и ливади отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизираните с това органи.

2.11.Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.

2.12.Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и ливадите.

2.13.Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.

2.14.Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището, мерата и ливадата и се грижат за него в пасището, мерата и ливадата или да ангажират и изрично посочат друго лице, което да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка.

2.15.При агротехнически мероприятия, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета на кметството  или кметския наместник на съответното населено  място.

XII. КАРТА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ПО ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В СИСТЕМАТА НА ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗАМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ

 

Настоящите правила са приети с Решение № 269, взето с  Протокол № 27 от 23.06.2017 година на Общински съвет Макреш.

 

 

Председател на ОбС:……………….

                                                                          /Кр.Кръстев/