АНАЛИЗ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Макреш

АНАЛИЗ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Макреш

 1. Въведение
 2. Законови основания за разработване на анализа

Анализът на потребностите за личностно развитие на децата и учениците в община Макреш е разработен в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила на 01.08.2016 г., във връзка с чл. 196, ал. 1.

Законът за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ определя образованието като национален приоритет, който се гарантира чрез прилагането на основополагащи принципи:

 • ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 • равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
 • равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;
 • запазване и развитие на българската образователна традиция;
 • хуманизъм и толерантност;
 • съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
 • иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

Законът за предучилищното и училищното образование  внася ново качество в нашето образование като регламентира приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование и въвежда осигуряването на условия за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата- обща и допълнителна. Подкрепата за личностно развитие се предоставя на всяко дете и ученик, като осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им и е в съответствие с индивидуалните им образователни потребности.

 1. Състояние и предизвикателства
 • Състояние на общинската мрежа от детски градини и училища за учебната 2016 – 2017 г.

–  Демографска тенденция

Демографското състояние на общината следва тенденциите в развитието на демографията на страната като цяло – населението намалява. Населението на територията на общината предимно е застаряващо, намалява броя на жените в детеродна възраст. Наблюдава се интензивна миграция на младите, насочена предимно към чужбина и големите икономически центрове.

На територията на общината функционира следната образователна система:

 • 1 училище- ОУ „Христо Ботев“- с.Раковица
 • Детска градина Макреш и Детска градина „ Юрий Гагарин „ с.Раковица , която през 2017 г бе преобразувана във филиал на ДГ Макреш

Основното  училище  е  средищно, в същото време и защитено. В единственото училище  и детска градина голяма част от децата и учениците са пътуващи от населените места, в които няма училища и групи към детската градина. Осигурен е безплатен транспорт за учениците и децата.

 

 • Предучилищно обучение:
Детска градина Финансиране  Брой деца Децасъс СОП

 

Педагогически специалисти Непедагогически  специалисти
ДГ Макреш в едно със филиала общинско 26 0  4 4
Общо: 26 0 4 4

                         Забележка: Като щат са 8, но като лица са 9.


 • Основно и начално образование: През учебната 2016/2017 година общинската образователна система обхваща 1 основно училище,

 

Населено място училища Финансиращ орган Брой ученици в дневна форма Бр. ученици в самостоятелна форма на обучение Ученици със СОП Педагогически специалисти Непадагогически специалисти
1 С.Раковица ОУ „Христо Ботев“ Общинско 46 0 3 11 6

                                                                                                                                                                                                                                           

Учениците в ОУ „ Христо Ботев“ с.Раковица са разпределени по класове , както следва:

Начален етап-        I-III – 9 ученика

II-IV- 8 ученика

Прогимназиален етап:

V-VII – 18 ученика

VI-VIII-11 ученика

Общежитие към Основното училище – 24 деца от първи до осми клас

В училището са налични 1 брои полуинтернатна група в общежитие и 2 броя целодневна организация на обучението

 

Педагогическите специалисти :  В начален етап на образование- 3 учители

В прогимназиален етап – 5 учители

Възпитатели в общежитие- 2 възпитатели

Непедагогическите специалисти в помощ на организацията на обучението са 4

 

 • Организиране обучението на деца и ученици със СОП

В детската градина и училищата обучението на децата и учениците със специални образователни потребности се подпомага  от ресурсен учител  съобразно потребностите им.

Към настоящия момент такъв посещава 1 път седмично в ОУ „Христо Ботев“ с.Раковица- 6 часа и работи индивидуално с 3 деца

Работата с децата и учениците със специални образователни потребности се организира в училището  -там където са –в тяхната образователна среда.

 

 • Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение в община Макреш се осъществяват от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).

Основна характеристика на политиката по отношение на ненавършилите пълнолетие малолетни и непълнолетни е хуманизмът, проявяван от законодателя. И най-съвършената наказателна система не може да има особен ефект в борбата с престъпността на непълнолетните, ако не се съчетава умело със система от мерки с превантивен характер. Следвайки тази политика Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Макреш, работи успешно по организиране и реализиране на инициативи по първичната превенция  на територията на общината, чрез дейности алтернативни на детското асоциално и девиантно поведение.

Към Комисията има определени обществени възпитатели, които оказват помощ на родителите или на лицата, които ги заместват, за корекции в поведението и когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършването на противообществени прояви. Обществените възпитатели  се срещат и с децата.

 

 • Организация на здравното обслужване за децата и учениците

За здравето на децата и учениците се грижи  1 медицински специалист (фелдшер).

 

 • Бюджет 2017

ДГ-                                         от държавен бюджет –   65071лв.-13038лв.=52033 лв

от общински бюджет- 34000лв

ОУ „ Христо Ботев“            от държавен бюджет – 227422 лв.-25193=202229 лв.

 

Бюджет 2016

ДГ-                                         от държавен бюджет –   59094лв

от общински бюджет- 44500лв

ОУ „ Христо Ботев“            от държавен бюджет – 181525 лв.

 

 1. Състояния и предизвикателства пред общата подкрепа за личностно развитие

Общата подкрепа отговаря преди всичко на нуждата от превенция и навременно разпознаване на трудности в ученето при децата и учениците и на нуждата на разпознаване на дарбите на децата.

Общата подкрепа включва и всички допълнителни дейности, които помагат на децата и учениците да се развиват и учат – дейности за мотивация, допълнително обучение, превенция на психичното здраве, превенция на насилието и тормоза, политика за позитивна дисциплина, кариерно консултиране, здравна грижа, асистиране и прочие, които се изпълняват от помагащи специалисти в детската градина и ето

 • По смисъла на чл. 178, ал. 1 от ЗПУО включва:
 • екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
 • допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона;
 • допълнителни модули за деца, които не владеят български език;
 • консултиране по учебни предмети;
 • занимания по интереси;
 • библиотечно-информационно обслужване;
 • грижа за здравето;
 • дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение.
 1. Състояния и предизвикателства пред допълнителната подкрепа за личностно развитие
 • Допълнителната подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 187, ал. 1 включва:
 • Работа с дете и ученик по конкретен случай;
 • психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация на комуникативни те нарушения и при физически увреждания;
 • Осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
 • Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;
 • Ресурсно подпомагане.
 • Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици:
 • със специални образователни потребности;
 • в риск;
 • с изявени дарби;
 • с хронични заболявания.

С въвеждането на Закона за предучилищното и училищното образование групата деца, които ще се възползват от подкрепа е по-широк от тази в досега действащите нормативни документи:

Дейности, които не могат да се извършат самостоятелно от училището и ДГ, а изискват координирана общинска политика са:

 • психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;
 • осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
 • ресурсно подпомагане.
 • Дейности на неправителствени организации и читалища в подкрепа на личностното развитие на деца и учениците.

В Община Макреш  функционират 4 читалища, които предоставят възможност на децата и младите хора да развиват своите интереси, способности и таланти в самодейното танцово и музикално изкуство.

Детски театрален състав „ Рачета“, танцов състав за автентичен фолклор“Шарен чорап“, танцов състав за обработен фолклор, клуб за спортни танци, танцов състав за автентичен фолклор „Макрос“ разделен на възрастови категории-I-IV  клас и  IV-VIII клас

4.2  Работа по проекти като част от общата и допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата и учениците

При възможност детската градина и училището  на територията на община Макреш реализират възможностите за участие в национални и европейски проекти и програми.

 • Всяка година ДГ и училището реализират програмата „Спорт за всички“
 • Основното училище работи по проект „ Твоят час“ , за развитие на интересите и преодоляване на обучителните трудности – 36 деца в пет групи

Настоящият Анализ е приет  с Решение № _____________ по Протокол №_____________от проведено заседание на Общински съвет – Макреш