Протокол

 Днес  28.11.2016г. се проведе заседание на Комисия за подбор  по документи    на експерти за дейността на услугата „Център за предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ предоставяна по проект „Независим живот”, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9ОP001-2.002-0296-С001. определена със Заповед  № 278 /21.11.2016г. на Кмета на Община Макреш.

На заседанието присъстваха Митко Левчев Антов, Наталия Емилова Тодорова, Светла Гергова Пекова –Кръстева , и Светла Вергилова Димитрова .

Комисията разгледа постъпилите заявление от кандидатите и след извършена проверка за административно съответствие на документите с обявените изисквания  – срок на подаване, пълен комплект изискуеми документи , квалификационна степен на образование, опит в съответната област

РЕШИ:

  1. За „ Експерти – “ изготвяне на оценка на потребностите и индивидуални планове на одобрените потребители“ се класират:

1.-Катюша Николова Некова

2.-Ваня Николаева Иванова

2.За „Методик” се класира:

1.Румяна Петкова Начева

3.За “Асистент методик“ се класира

1.Павлета Велчева Ангелова

4.За „ Обучител “ се класира

1.Боряна Димитрова Лозанова

5 За „ Социален консултант“ се класира

1.Катюша Николова Некова

6.За  „ Супервизор „ се класира

  1. Борислав Тошев Миков

Комисия:

Председател:………………………

/Митко Антов/

Членове:……………………………

/Наталия Тодорова/

…………………………………………

/Светла Гергова/

………………………………………

/  Светла Вергилова  /

Дата 28.11.2016г

Макреш