Заповед

З А П О В Е Д №  278 / 21.11. 2016г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9ОP001-2.002-0296-С001 за изпълнение на проект „Независим живот”- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот“

ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия в състав:

Председател: Митко Левчев Антов – Зам. Кмет на община Макреш – Ръководител проект;

Членове:

1.Наталия Емилова Тодорова  – Координатор проект;

  1. Светла Гергова Пекова –Кръстева – Технически сътрудник по проекта;
  2. Светла Вергилова Димитрова – Директор Д“АОФД“

Със задача:

I  .Да извърши подбор по документи  за избор  на експерти за дейността на услугата „Център за предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ предоставяна по проект „Независим живот”, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9ОP001-2.002-0296-С001.

За експертите „Методик”“Асистент методик“, „ Обучител“,“Социален консултант“ ,“ Супервизор“ и „2 броя Експерти за изготване оценка на потребностите и индивидуалните планове на одобрените потребители , комисията да проведе подбор по документи на 28.11.2016 г.  от 17.00-20,00 часа в сградата на община Макреш,

II Да извърши подбор за избор  на специализиран персонал за дейността на услугата „Център за предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ предоставяна по проект „Независим живот”, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9ОP001-2.002-0296-С001.

За длъжностите „Ръководител на Центъра“, „ Социален работник“,“ Сътрудник социални дейности“,Медицинско лице“,Рехабилитатор“и „ Хигиенист“

Подбор по  документи на 29.11.2016 г.  от 17.00-20.00,00 часа в сградата на община Макреш

Събеседване на 02.12.2016г

Да състави протоколи от заседанията, както и списък с класирани кандидати за експерти и специализиран персонал

Копие от тази заповед да се връчи на всеки член от комисията за изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам Директор Дирекция „АОФД“ община Макреш.

КМЕТ:

ОБЩИНА МАКРЕШ

Иван Каменов

 

Съгласувал,

………………………………………….

Светла Вергилова Димитрова

Директор Дирекция „АОФД“

Изготвил,

Митко Левчев Антов

Ръководител проект