Община Макреш стартира проект „Независим живот“

nzОБЯВА

Община Макреш  стартира проект „Независим живот“, от 01.10.2016 година –  договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0296-C001,  процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002„Независим живот“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 498 437.44 лв.

Обща цел: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване и преодоляване на последиците от социално изключване и бедност, чрез задоволяване на комплексните им потребности от социални  и здравни услуги .

Чрез реализирането на проекта се цели да се разшири обема и многообразието на социалните услуги, както и да се повиши качеството на живот на целевите групи по проекта в община Макреш, а именно:

-хора с увреждания и техните семейства.

-възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност в самообслужването;

Предвижда се предоставянето на интегрирани почасови услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждания, като се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на  здравно-социална грижа.

Услугите ще се предоставят от лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници,   медицински специалист, рехабилитатор, социален консултант . Дейностите, които ще се извършват от персонала ще обхващат дейности за лична помощ, комунално-битови дейности, дейности за социално включване, здравни услуги, социално консултиране и рехабилитация. На всички кандидати за потребители на услугите по проекта ще бъде изготвена индивидуална оценка на потребностите, въз основа на която на всеки потребител ще се предоставят услуги, в основата на които стоят нуждите и потребностите на всеки потребител.

Продължителността на проекта е 21 месеца, като предоставянето на почасовите услуги ще стартира от м. януари 2017 г. и е в рамките на 18 месеца.