Избирателни секции на територията на община Макреш, за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на република България и Национален референдум

З А П О В Е Д

№ 219/01.09.2016 г.

На основание чл.8, ал. 2 от ИК и Чл. 7, ал. 4 от ЗПУГДВМС и чл. 8, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС

О Б Р А З У В А М:

Избирателни секции на територията на община Макреш, за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на република България и Национален референдум, както следва :

с. Макреш – читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А

с. Вълчек – кметството, ул. „ Четвърта „ № 3

с. Толовица – кметство ,ул. „ Ленин  „ № 20

с. Цар Шишманово – кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49

с. Подгоре – кметството, ул. „ Ленин „ № 1

с. Раковица – читалище “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9

с. Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кмета на кметство Раковица ,Подгоре и Киреево кметските наместници

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин,РИК –Видин, Областен управител ,секретаря на общината ,кметовете на кметства, кметските наместници и тех. сътрудник за сведение и изипълнение

 

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ:

/п/ Ив.КАМЕНОВ /