ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МАКРЕШ

ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МАКРЕШ
В работата си Общинска администрация Макреш следва следната политика:

 • Общинската администрация да повишава непрекъснато качеството на предлаганите услуги;
 • Да спазва стриктно националното законодателство;
 • Да въвежда европейски норми за управление на качеството;
 • Да участва активно в организации с нестопанска цел, които имат за цел обсъждането и решаването въпросите, свързани с развитието на общините;
 • Непрекъснато да се повишава квалификацията на персонала чрез обучение, съобразено с промяната на нормативна база и предоставяне възможност за индивидуално развитие;
 • На работещите в общината да се осигуряват здравословни и безопасни условия на труд;
 • Да се оценят и преоценяват доставчиците, като се работи само с одобрени доставчици;
 • Да се следи и оценява удовлетвореността на потребителите на услуги дали начина на предоставяне на услугите отговаря на изискванията и очакванията на потребителите;
 • Своевременно да се реагира на всички постъпили жалби и предложения за подобряване на извършваните услуги;
 • Да не се допуска конфликт на интереси;
 • Да се разработват програми чрез които общината да кандидатства за структурни фондове за развитие на инфраструктурата, природните и човешки ресурси;
 • Систематично да се анализират данни и информация, като база за оценка и преоценка на политиката на общината;
 • Да се разработват адекватни на Политиката по качеството цели, които да са измерими и изпълнението им да се анализира и оценя на определен период.


Мисията на Общинска администрация е да работи за реализиране политика на местната власт за устойчиво развитие на община Макреш и силно, отговорно и устойчиво местно самоуправление, прилагайки принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност, прилагайки 12-те принципа за добро и демократично управление, признати от Съвета на Европа.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

(1) Осъществяване на законосъобразно местно самоуправление в условията на прозрачност, ефективност и ефикасност при административното обслужване.

(2) Оптимизиране на общинското предлагане и оказване на публични услуги.

(3) Улеснение на гражданите и юридическите лица при получаване на информация относно видовете административни услуги, при регистриране заявленията за услуги, при получаване на справки за текущото състояние на преписките, при получаване на информация за сроковете.

(4) Повишаване на качеството на работата по административното обслужване на Община Макреш.

(5) Пресичане на прекия контакт между искащия услугата и служителят от администрацията, реално работещ върху предоставянето на услугата, предвид ограничаване възможностите за корупция.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ

(1) Оптимизиране на процедурите по предоставяне на услуги;

(2) Намаляване размерът на разходите /изразено в пари и време/, необходими за извършването на административните услуги от общинска администрация;

(3) Елиминиране възможните корупционни практики;

(4) Създаване на добронамерена, делова обстановка за потребителите на административни услуги, предоставяни от Община Макреш;

(5) Осъществяването на контрол върху дейността на служителите в общинска администрация, работещи по предоставянето на административните услуги.

СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА МАКРЕШ

ОТНОШЕНИЕ

(1) Ние се ангажираме да имаме вежливо, любезно и отзивчиво отношение към всеки потребител на административни услуги, предоставяни от Община Макреш.

(2) Ние се ангажираме да изслушаме Вашите молби и сигнали.

(3) Ние се ангажираме да се отнасяме с внимание и загриженост към Вашите проблеми.

(4) Ние се ангажираме, при наличие на нормативни препятствия да търсим алтернативно решение на всеки Ваш проблем, свързан с предоставяните от Община Макреш административни услуги.

(5) Ние се ангажираме да спазваме конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки един потребител на административни услуги, предоставяни от Община Макреш.

(6) Ние се ангажираме да се отнасяме с професионализъм, като не проявяваме субективно отношение и спазваме принципите за равнопоставеност.

ИНФОРМАЦИЯ

(1) Ние се ангажираме да Ви предоставяме необходимата информация за предлаганите от Община Макреш административни услуги в пълен обем и по достъпен за Вас начин.

(2) Ако Вашите въпроси не са от компетентността на Община Макреш, ние се ангажираме да Ви насочим към съответното звено или институция, които могат да Ви отговорят.

(3) Всеки може да получи информация относно предоставяните от община Макреш услуги от:

 • Център за информация и услуги ул.”Георти Бенковски ”№ 88, община Макреш
 • На телефони: 094600356,0888687787
 • Страницата на Община Макреш в интернет:http://www.makreshbg
 • приемните дни на кмета в общински център (всяка седмица, без предварително записване): четвъртък 09.00-12,00 часа;
 • приемните дни на кмета в селата от общината : по предварително оповестен график

Ние се ангажираме да вземем под внимание всяко Ваше предложение за допълнение и/или изменение в предоставяната информация, което Вие сте отбелязали в:

 • На интернет-страницата;
 • писмен сигнал, подаден в кутията във фоайето на общината или в Центъра за информация и услуги;

РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Ние се ангажираме да предоставим еднакъв достъп до услугите ни и равнопоставено отношение към всеки, който търси административна услуга, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност или религиозни убеждения.

ПРОЗРАЧНОСТ

(1) Ние се ангажираме да осигуряваме прозрачна процедура за приемане, обработване и докладване на молби, предложения, сигнали и жалби на граждани.

(2) Ние се ангажираме да предоставим ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, обяснения и образци, удовлетворяващи потребностите на гражданите, търсещи административна услуга.

(3) Вие винаги ще бъдете уведомявани за името на служителя, с когото разговаряте по телефона или в Центъра за информация и услуги.

(4) Ние се ангажираме да Ви информираме за всеки възможен вариант за решаването на Вашия проблем, като Ви запознаем подробно с предимствата и недостатъците на всеки вариант.

(5) Ние се ангажираме да извършим проверка, при оплаквания относно извършването на административни услуги, както и да Ви информираме за резултатите от нея.

СПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

(1) Ние се ангажираме да Ви предоставим необходимата информация още при първия установен контакт с нас.

(2) Ние се ангажираме да осъществим исканата административна услуга в законоопределените срокове.

ОБРАТНА ВРЪЗКА И КОМУНИКАЦИЯ

(1) Ние се ангажираме активно да търсим Вашите предложения, мнения, коментари, сигнали и оплаквания, които можете да дадете, като използвате:

 • Поща;
 • Интернет-страницата на Община Макреш;
 • Кутията във фоайето на общината;
 • Анкетни карти;
 • Служителите на Общинска администрация;
 • Приемните дни на Кмета;

(2) Ние се ангажираме да анализираме Вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в компетенциите на Община Макреш

(3) Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка, подадена в писмена форма молба и/или жалба от Вас по повод лошо администриране в 7-дневен срок от получаването /освен в случаите, когато е необходимо извършването на проверка/.

ОТГОВОРНОСТ

(1) Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги от нашата дейност и да предприемаме необходимите действия за повишаването й.

(2) Ние се ангажираме да извършваме административните услуги съобразно законите и да носим отговорност за качественото и срочното им изпълнение.

Уважаеми съграждани, 

Всеки потребител на административни услуги, предоставяни от Община Макреш може да изрази своето мнение, предложение, жалба за неизпълнение на стандартите от нашите служители.
На всички писмено подадени молби и жалби общинска администрация отговаря писмено в 7-дневен срок от получаването на молбата/жалбата. В случаите, когато е необходима проверка, срокът на отговор е 1-месец.

ВНИМАНИЕ: На анонимно подадени жалби и молби не бихме могли да отговорим.