ПРОЕКТ ЗА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С този Правилник се определят числеността, организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на община Макреш.

Чл. 2. В състава на общината влизат три кметства и три кметски наместничества.

Чл. 3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица и администриране и събиране на местните данъци и такси.

Чл. 4. При осъществяване на своята дейност общинската администрация се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

 

Глава втора

КМЕТ НА ОБЩИНА

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 5. /1/ Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.

/2/ Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.

/3/ Кметът на общината упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и управлява общината.

/4/ В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

Чл. 6. /1//Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник кмета, кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.

Чл. 7. Кметът на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.

 

 

Раздел ІІ

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 

Чл. 8. /1/ Кметът на общината:

 • ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 • внася за одобрение от общински съвет структурата на общинската администрация;
 • назначава и освобождава от длъжност заместник-кмета, секретаря на общината, кметските наместници, служителите от звената на издръжка от общинския бюджет, служителите от общинската администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 • отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 • организира и отговаря за разработването на общинския бюджет;
 • организира изпълнението на дългосрочните програми;
 • организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това.
 • организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и Министерския съвет;
 • възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства и кметските наместници, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността на тяхното изпълнение. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и чужбина;
 • организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;
 • възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението му;
 • осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;
 • утвърждава устройствения правилник на общинската администрация, или внася същия за одобрение от ОбС;
 • осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
 • определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията;
 • присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;
 • утвърждава длъжностното и поименно разписание на служителите в общинската администрация и бюджетните дейности;
 • прави отчет за дейността си пред общинския съвет и населението в края на всяка календарна година;
 • организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
 • представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

/2/ Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общински съвет.

/3/ Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

 

 

 

Глава трета

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Раздел І

 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Чл. 9. Кметовете на кметства не могат да ръководят политически партии или техни структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон,да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни или контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Чл. 10. /1/ Кметът на кметство:

 • организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 • упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;
 • приема мерки за възстановяване и подобряване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 • води регистрите на населението за гражданско състояние и изпраща съобщения до ГРАО;
 • осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 • осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл. 68,70, 73, 74, 76, 78 и 80 от Закона за МВР на съответната територия до пристигане на полицейските органи;
 • организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 • представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;
 • прави отчет за дейността си пред общинския съвет и населението в края на всяка календарна година;
 • свиква общо събрание на населението в кметството.

/2/ Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на общинския съвет и задължително вземат участие при обсъждане на въпроси, отнасящи се до кметството.

/3/ Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общински съвет или от кмета на общината.

 

Раздел ІІ

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

Чл. 11. В населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи кметски наместник.

Чл. 12. Кметският наместник не може да ръководи политически партии или техни структури, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.

Чл. 13. /1/ Кметските наместници имат следните пълномощия:

 • организира провеждането на благоустройствени, комунални мероприятия;
 • отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
 • приема мерки за подобряване и възстановавяне на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 • води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ГРАО;
 • осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 • осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл. 68,70,73,74,76,78, и 80 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейските органи;
 • организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 • организира местната противопожарна охрана;
 • предлага провеждането на местни референдуми;
 • организира общи събрания на населението за обсъждане или решаване на важни въпроси, отнасящи се до развитието на населеното място;
 • представлява наместничеството пред обществени и политически организации;
 • прави годишен отчет за работата си пред общинския съвет.

 

/2/ Кметският наместник се отчита за дейността си писмено пред общинския съвет в края на всяка календарна година.

/3/ Кметският наместник може да участва в заседанията на общинския съвет и задължително взема участие при обсъждане на въпроси, отнасящи се до населеното място.

/4/ Кметският наместник изпълнява и други функции, възложени му от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

 

Глава четвърта

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.14. Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

Чл. 15. /1/ Общинската администрация е обща и специализирана.

/2/ Дирекциите, отделите и структурните звена за ръководство, организация, координация и контрол на съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.

Чл.16. Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.

 

Раздел ІІ

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

 

Чл. 17./1/ Секретарят на общината се назначава и освобождава от кмета на общината.

/2/ Секретарят на общината трябва е лице със завършено висше образование.

/3/ Секретарят на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.

Чл.18 /1/ Секретарят на общината контролира, координира и организира функционирането на дейността на общинската администрация.

/2/ Секретарят на общината:

 • организира дейността на общинската администрация;
 • отговаря за условията на работа на служителите в общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите;
 • организира деловодството и документооборота в общината и общинския архив;
 • отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване;
 • отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
 • следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината;
 • отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;
 • подготвя и организира местни референдуми;
 • предлага за утвърждаване Вътрешни правила за реда и организацията на административното обслужаване на физическите и юридическите лица;
 • предлага за утвърждаване длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
 • организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за административното обслужване на физически и юридически лица и подзаконовите разпоредби за тяхното приложение;
 • събира и предоставя информация за проекти, представляващи интерес за общината;
 • организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
 • изпълнява и други дейности, определени в нормативни актове или възложени от кмета на общината.

 

Раздел ІІІ

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ВЪТРЕШЕН ОДИТОР

 

Чл. 19 . /1/ Кметът на общината назначава вътрешен одитор.

/2/ Вътрешният одитор е пряко подчинен на кмета на общината.

/3/Вътрешният одитор е лице със завършено висше икономическо образование, степен “магистър” или юирдическо образование с придобита правоспособност, стаж най-малко три години в областта на счетоводството и/или финансите, правото, вътрешния одит и притежаващо сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор” издаден от министъра на финансите.

/3/ Вътрешният одитор:

 • планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статут на вътрешния одитор и методология за вътрешен одит в публичния сектор.
 • изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, който съгласува с кмета на общината.
 • изготвя одитен доклад за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вид и обем на проверките.
 • дава независима и обективна оценка за състоянието на системите за финансово управление и контрол.
 • оценява и подпомага процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска.
 • проверява и оценява съотвествието на дейността със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти.
 • дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за изпълнението на препоръките.
 • изготвя и представя на кмета на общината годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който се изпраща на дирекция “Вътрешен контрол” на Министерство на финансите до 28 февруари на следващата година.

 

Чл. 20./1/ Общата администрация в общината е организирана в дирекция “Административно обслужване и финансова дейност”.

Чл. 21. /1/ Дирекцията осъществява:

разработва методологията на счетоводната и финансовата политика на общината по Закона за счетоводството и Закона за публичните финанси;

извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от Сметкоплана за бюджетните предприятия и по системата на “Единната сметка”, изготвя консолидиран баланс на общината;

 • осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
 • осъществява оперативно ръководство за своевременното финансиране на разходите по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити ;
 • извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити;
 • подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на МФ;
 • подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;
 • води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на чл. 21 и 22 от Закона за счетоводството;
 • изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно чл.23-32 от Закона за счетоводството и Примерните национални счетоводни стандарти;
 • подпомага Кмета на Общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково материални ценности;
 • дава становища по проекти на заповеди, наредби и други документи свързани с финансовата дейност;
 • осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролни органи.
 • представя периодично на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет;
 • Упражнява контрол по опазване на движимото и недвижимото имущество и извършва ежегодни инвентаризации;
 • изготвя документи за пенсиониране;
 • анализира разходването на средствата от фонд “Работна заплата” и прави целесъобразни предложения;
 • отговаря за организацита, изграждането и функционирането на Системите за финансово управление и контрол с цел законосъобразно и ефективно управление на бюджетните средства;
 • оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на второстепенните разпоредители ;
 • изготвя бюджетна прогноза за следващите периоди;
 • организира разработването, приемането и актуализацията на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация;
 • оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на второстепенните разпоредители ;
 • изготвя план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяне от общината;
 • изготвя длъжностно и поименно щатно разписание на общинската администрация и звената към нея;
 • следи за своевременното внасяне на суми от такси и услуги в приход на общинския бюджет;
 • участва в конкурси и търгове, провеждани от общината, и в комисиите по процедури за обществени поръчки;
 • разработва Вътрешни правила за работната заплата, предлага ги за одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение;
 • води статистическа отчетност за числеността на персонала и плащанията от фонд “Работна заплата” и други източници;
 • приема декларации по ЗМДТ;
 • обработва данъчни декларации и определя размера на задълженията по тях;
 • издава и връчва съобщения и документи, свързани с определянето на данъчни задължения по ЗМДТ;
 • издава удостоверения по искане на данъчни субекти и външни институции – удостоверение за декларирани данни;по чл. 226, ал. 1 от ДОПК за данъчна оценка на недвижим имот; по чл. 226, ал. 2 от ДОПК за платен данък при прехвърляне на собствеността върху моторно превозно средство; по чл. 41 от ЗМДТ за платен данък върху наследствата;
 • събира касовите плащания по данъчните задължения по ЗМДТ;
 • установява административни нарушения и налага административни наказания по ЗМДТ ;
 • създава организация по охрана на труда;
 • организира служебните досиета на служителите, отчита отпуските, издава и заверява служебни и трудови книжки, приема болнични листове и ги предава в счетоводството;
 • съдейства за поддържането на наличната компютърна техника, локалната мрежа и проучва необходимостта от специализирани програмни продукти;
 • поддържа регистър на населението и локална база данни “Население”;

38.приема молби заявления на гражданите и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;

39.контролира работата на кметовете на кметсва и кметските наместници по регистрация на гражданското състояние на лицата и правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;

 1. извършва граждански ритуали и издава съответните документи;

41.извършва и други дейности, вменени със закон и подзаконов нормативен акт като компетенция на ГРАО

 1. организира и контролира дейността на Център за услуги и информация на гражданите;
 2. Организира деловодната дейност в частта услуги – стопански дейности, гражданска регистрация и ЕСГРАОН, УТ, собственост и екология;

 

/2/ Дирекцията изпълнява и други функции, произтичащи от закона, подзаконовите нормативни разпоредби, решенията на общинския съвет и заповедите на кмета на общината.

 

 

Чл. 22. /1/ Специализираната администрация в общината е организирана в дирекция “Устройство на територията и стопанска дейност”

/2/ Дирекцията осъществява:

 • издирва, проучва, комплектова и съхранява документите, доказващи собствеността на общината и съставя актове за общинска собственост;
 • подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и тези, основанието на които е отпаднало;
 • обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост и подготвя документите, свързани с тях;
 • обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;
 • приема и обработва молби за разполагане на временни търговски обекти и рекламно-информационни елементи на територията на общината;
 • изготвя проекти на решения на общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;
 • координира и контролира процедурите, предвидени в ЗУТ, касаещи имотите общинска собственост;
 • извършва контрол по стопанисване на общинските имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;
 • изготвя и организира изпълнението на заповед по изземване на общински имоти;
 • изготвя договори за отдаване под наем, споразумения към договори и предизвестия за прекратяването им;
 • изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите;
 • следи за състоянието на общинските имоти и прави предложение за осигуряване на бюджетни средства по ремонта и поддръжката им;
 • подготвя информация в рамките на своята компетентност по Закона за кадастъра и имотния регистър и я изпраща до службите по вписвания и кадастъра;
 • организира разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие и членството ни в ЕС;
 • разработва проекти за осъществяване на временна трудова заетост;
 • изготвя предложение до общинския съвет за начина на стопанисване на земеделските земи – общинска собственост;
 • подготвя и участва в търгове за отдаване под наем на земеделски земи след решение на общински съвет и подготвя съответните наемни договори;
 • изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в ЗУТ;
 • организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет;
 • извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;
 • упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;
 • извършва контрол за недопускане на незаконно строителство;
 • съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни постройки, павилиони и будки;
 • изготвя и придвижва преписките по допълване на кадастралните планове и по частично изменение на регулацинните планове;
 • нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документи за собственост;
 • ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на документацията на общината при зваимодействие със службите на Агенция по кадастъра;
 • съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив;
 • издава скици, справки, удостоверения за идентичност; извършва въводи във владение на възстановени имоти;
 • осъществява контрол в строителството относно достигнатите проектни нива;
 • подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно ЗОЗЗ;
 • осъществява ръководство, координация и контрол на капиталното строителство на територията на общината;
 • съгласува проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването в общината;
 • провежда политика по енергийна ефективност;
 • изготвя програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;
 • участвува в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;

36 .извършва процедура по категоризацията на заведенията за хранене и подслон, води регистър на издадените удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория;

 1. издава разрешения за търговия на търговските обекти;

38 .подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол по спазването на условията им;

39.извършва регистрация на земеделска и горска техника;

40.Изпълнява функции по Закона зазащита на класифицираната информация;

41.Разработва план и провежда мероприятия за привеждане на общинската администрация от мирно на военно положение, военновременен план и план за евакуация;

42.Организира денонощно дежурство за поддържане готовността на администрацията и оповестяването й при привеждане на страната от мирно на военно положение;

44.Създава организация за поддържане в готовност и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи;

45.Обучава населението за поведение и действие при възникване на бедствия, аварии и катастрофи;

46.Организира постоянни комисии, щабове с цел защита на населението и националното стопанство.

47.организира, изпълнява и контролира поддръжката и ремонта на сградите общинска собственност;

48.привежда в изпълнение Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

49.осъществява дейност по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за нормалното им развитие и възпитание;

 

/3/ Дирекцията изпълнява и други функции, произтичащи от закона, подзаконовите нормативни разпоредби, решенията на общинския съвет и заповедите на кмета на общината.

 

 

Глава пета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

 

Чл. 23. Дейността в общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.

Чл. 24. Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината.

Чл. 25 /1/ Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни разпоредби и Вътрешните правила за работата на общинската администрация.

/2/ Вътрешните правила за работа се утвърждават от кмета на общината.

Чл. 26. /1/ Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени със закон.

/2/ Кмета на общината може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните характеристики.

/3/ Длъжностните характеристики се утвърждават от кмета на общината;

Чл. 27. Секретарят на общината координира дейностите по атестация на работещите в общинска администрация, съгласно Наредбата за атестиране на служители в държавната администрация.

Чл. 28./1/ Постъпването на държавна служба в общинската администрация става задължително след провеждане на конкурс.

Чл. 29. Служителите в общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят за тяхното изпълнение пред прекия си ръководител, съобразно длъжностната характеристика.

Чл. 30. /1/ Ръководителите на административните звена ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи определени им от кмета на общината в кръга на дейността им.

/2/ При отсъствие, ръководителят на административното звено се замества от определено със заповед на кмета лице от състава на администрацията.

Чл. 31. Служителите от общинската администрация са длъжни:

 • да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната;
 • с ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на общинската администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт;
 • да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител задачи;
 • професионално, културно и етично да обслужват гражданите и служебните лица;
 • да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и общината;
 • да повишават професионалната си квалификация и да следят и прилагат новостите в работата си;
 • да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и жалби на граждани и висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовия срок;
 • да опазват държавната и служебна тайна в съответствие със закона;
 • да ползват икономично канцеларските материали, ел.енергия, вода, телефонни разговори и др. с цел намаляване на разходите за материална издръжка на общината;
 • да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или подготвят, в съответствие с нормативните изисквания;
 • да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда;

Чл. 32. Служителите от общинската администрация могат да правят изявления от името на общината само със съгласието на кмета на общината.

Чл.33.Служителите от общинската администрация имат право на представително или работно облекло за всяка календарна година. Конкретната стойност на представителното и работнотото облекло се определя ежегодно с решение на Общински съвет.. Средствата се осигуряват от общинския бюджет.

Чл.34. За изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждение по ред, определен в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове.

Чл. 35. /1/ Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

Чл. 36. /1/ За принос при изпълнение на служебните си задължения служителите в администрацията имат право на отличия и награди.

/2/ Видовете отличия и награди, както и реда за получаването им се определят с Вътрешните правила за работната заплата в общинската администрация.

/3/ Награждаването на служителите от общинската администрация се извършва със заповед на кмета на общината. В заповедта за награждаване се определя видът отличие или награда.

/4/ Кметът на общината може по своя преценка едновременно да награди с отличие и с предметна награда.

Чл.37.За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.

Чл.38. Служителите в общинската администрация имат всички права и задължения съгласно Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхната дейност.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Устройственият правилник на общинската администрация се издава на основание чл. 44, ал. 1, т. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11 от Закона за администрацията.
 • 2. Устройственият правилник на общинската администрация е утвърден с Решение на Общински съвет Макреш с Решение №……, взето с Протокол №…… от ……….. 2016 година и влиза в сила от деня на приемането му.
 • 3 Промени в Устройствения правилник се извършват по реда по който е приет.

 

Председател Общински съвет – Макреш ………………………..

/Кр.Кръстев/