Съобщение

Днес 04.02.2016г.на основание чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме,че е издадена Заповед №37 / 04.02.2016г. на Кмета на община Макреш за одобряване на ПУП-ПРЗ в землище на с. Раковица, община Макреш, област Видин в обхват поземлени имоти №№ 082057,082059 и 082066.

Заповедта може да се обжалва пред административен съд –Видин в 14-дневен срок.

ИВАН ВЪЛЧЕВ, Кмет на община Макреш