Устройствен правилник на общината

    УТВЪРЖДАВАМ:

 /ИВАН КАМЕНОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ/

 

 

У С Т Р О Й С Т В Е Н    П Р А В И Л Н И К    Н А   О Б Щ И Н С К А  

 А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   М А К Р Е Ш

 

ЮЛИ 2012 ГОДИНА

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят организацията на дейност и функциоалните задължения на административните звена в общинската администрация на община Макреш.

Чл. 2. В състава на общината влизат 7 населени места, в това число 1 кметство и 5 кметски наместничества.

Чл. 3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на физическите и юридическите лица.

Чл. 4. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

 

Глава втора

КМЕТ НА ОБЩИНА

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 5. (1) Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.

(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.

(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.

(4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

Чл. 6. (1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от заместник – кмета.

(2) Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник-кметова, кмета на кметство, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.

Чл. 7. Кметът на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му

 

Раздел II

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл. 8. (1) Кметът на общината:

 1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 2. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;
 3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметана общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издаваписмени заповеди, задължителни за началника на съответната полицейска служба;
 5. организира изпълнението на общинския бюджет;
 6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
 7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им един път годишно. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в 3-дневен срок от издаването или подписването им;
 8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
 9. възлага изпълнението на свои функции на кмета на кметство и кметските наместници, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1 от ЗМСМА. Той има право да отменя техни актове;
 10. организира и ръководи управлението при кризи в общината;

11 възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

 1. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от

общинската администрация;

 1. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
 2. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
 3. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
 4. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;
 5. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС
 6. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 75 от ЗДС
 7. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
 8. прави публичен отчет пред общинския съвет и населението на общината най-малко веднъж годишно;
 9. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
 10. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.

(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Чл. 9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

 

Глава трета

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА ОБЩИНАТА И

КМЕТ НА КМЕТСТВО

Раздел I

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ

Чл. 10. Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник-кмет в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Неговите пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.

Чл. 11. Заместник-кметът не е   държавен служител.

Чл. 12. Заместник- кметът на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата.

Чл. 13. (1) Заместник-кметът подпомага кмета на общината, съобразно този правилник и възложените му функции.

(2) след пускане на заповед на кмета на общината, заместник кмета изпълнява функциите на кмета при негово отсъствие

(3) заместник кмета наблюдава деиностите :

– общинска собственност

-транспорт

-екология, озеленяване и чистота

-работата по програмите чрез Дирекция „Бюро по труда”

-образование

-култура

– здравеопазване

 

Раздел IІ

КМЕТ НА КМЕТСТВО

Чл. 14. В състава на община Макреш влизат само едно кметство: Раковица,

Чл. 15. Кметова на кметство не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата.

Чл. 16. (1) Кметът на кметство:

 1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;
 2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост, както и приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 4. пряко ръководи служителите от общинската администрация, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
 5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда
 6. води регистрите на населението и за гражданското състояние на съответната година и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
 7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 8. осигурява спазването на обществения ред;
 9. има правомощия по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерство на вътрешните работи на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
 10. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 11. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;
 12. прави публичен отчет пред населението на кметството не по-малко от веднъж годишно;
 13. свиква общо събрание на населението в кметството.

(2) Кметът на кметство може да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството.

(3) Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

 

Раздел IІI

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

 

Чл.17. В населените места, които не са административен център на кметство , кметът на общината може да назначи кметски наместник

Чл.18. Кметския наместник не може да ръководи политически партий или техни структури , да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон , да бъде управител или да участва в надзорни , управителни и контролни органи на търговски дружества или кооперации .

Чл.19./1/ Кметските наместници имат следните пълномощия на територията на населеното място :

 1. Организира провеждането на благоустройствени и комунални предприятия ;
 2. Отговаря за стопанисването на обекти общинска собственост ;
 3. Предприема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда ;
 4. Води регистрите на населението и за гражданското състояние за съответната календарна година и изпраща актуализационни съобщения до ГРАО ;
 5. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица ;
 6. Осигурява спазването на обществения ред ;има правомощия по чл.68, 70,73,74,76 ,78,80 от Закона за МВР , на съответната територия до пристигане на полицейските органи ;
 7. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии ;
 8. Предлага провеждането на местни референдуми ;
 9. Организира местната противопожарна охрана ;
 10. Организира общи събрания на населението за обсъждане и решаване на важни въпроси , отнасящи се до развитието на населеното място ;
 11. Изпълнява и други заповеди на Кмета на общината ;

/2/ Кметския наместник се отчита за дейността си писмено пред кмета на общината в края на всяка календарна година .

/3/ Кметския наместник може да участва в заседанията на Общинския съвет и задължително взема участие при обсъждането на въпроси , отнасящи се до населеното място .

/4/ Кметския наместник изпълнява и други функции , възложени му от закона , подзаконовите нормативни актове , решенията на общинския съвет и от кмета на общината .

Глава четвърта

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 20. Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

Чл. 21 (1) Общинската администрация е обща и специализирана.

(2) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на органа на държавна власт като ръководител на съответната администрация,- Община Макреш, област Видин,създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

(3) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на органа на държавна власт, свързани с неговата компетентност.

(4) Дирекциите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.

Чл. 22. Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.

 

Раздел II

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

Чл. 23. (1) Секретарят на общината се назначава и освобождава от кмета на общината.

(2) Секретарят на общината е лице със завършена образователна степен „ магистър”

(3) Секретарят на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.

Чл.24. (1) Секретарят на общината организира, координира и контролира функионирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове.

(2) Секретарят на общината организира и отговаря за:

 1. дейността на общинската администрация;
 2. условията на работа на служителите на общината и за организационно – техническото обезпечаване на дейността им;
 3. деловодното обслужване, документооборота в общината и общинския архив;
 4. дейността на общината по гражданска регистрация и административно обслужване;
 5. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
 6. разгласяването и обнародването на актовете на кмета на общината;
 7. отговаря за работата с жалбите, предложенията и сигналите на гражданите;
 8. подготвя и организира местните референдуми;
 9. организира атестирането на служителите в общинската администрация.
 10. координира изготвянето на длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
 11. отговаря за воденето на регистъра за вероизповеданията;
 12. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Административнопроцесуалния кодекс и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение.
 13. осигурява технически и участва в организирането на международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, в които тя участва;
 14. събира и предоставя информация за проекти, представляващи интерес заобщината;
 15. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
 16. изпълнява други дейности, определени от нормативни актове.
 17. ръководи и участва в работни групи и комисии, определени от кмета на общината в изпълнение на законови и подзаконови нормативни актове и решения на Общинския съвет;
 18. 18. осигурява цялостната дейност по прилагане на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

19.поддържа актуалността и развива Интернет страницата на общината.

 

 

Раздел III

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 25. Общата администрация в общината е организирана е организирана Дирекция

„ Административно обслужване и финансова дейност” с численност 16 бр

Чл. 26. Дирекция “Административно обслужване и финансова дейност”:

/ А/ бюджет и финанси

 1. организира разработването, приемането и актуализация на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация;
 2. изготвя бюджетна прогноза за следващи 3 (три) години периоди;
 3. 3. извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити;
 4. 4. подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите;
 5. 5. следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на общинския бюджет;
 6. 6. изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и тарифата към нея и съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината;
 7. 7. изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за

местните данъци и такси;

 1. 8. организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми;
 2. 9. представя периодично на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел отстояване интересите на общините в преговорите с Министерство на финансите и други министерства и ведомства.
 3. 10. изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
 4. 11. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет; Община Макреш, област Видин
 5. 12. подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;
 6. 13. води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на чл. 22 от Закона за счетоводството;
 7. 14. изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно чл.чл. 22а – 32 от Закона за счетоводството;
 8. 15. организира отчетността на дълготрайните активи на общинската администрация;
 9. 16. организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно чл.чл. 42-45 от Закона за счетоводството;
 10. 17. подпомага кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;
 11. 18. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на общинската администрация;
 12. 19. дава мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на общината като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;
 13. 20. участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори;
 14. 21. контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за

търсене на имуществена отговорност на виновните лица;

 1. 22. проучва и анализира прилагането на актовете на общинския съвет и при необходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им

или за вземане на мерки за правилното им прилагане;

 1. 23. осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела
 2. 24. съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;

25 дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения;

 1. 26. съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в общината; участва в конкурси и търгове, провеждани от общината и в комисиите по процедури за обществени поръчки.
 2. 27. осъществява поддържането, експлоатацията и техническия контрол на машините, оборудването, съоръженията и системите, осигуряващи дейността на общинската администрация;
 3. 28. организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена в Община Макреш, област Видин и го представя за одобрение от кмета на общината;
 4. 29. разработва Вътрешни правила за работната заплата;

30 организира разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена, както и тяхното актуализиране;

 1. 31. оформя документите при възникване, промяна и прекратяване на трудовите правоотношения, в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и запоедите на кмета на общината. Води личните досиета на служителите от общинската администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях;
 2. 32. отговаря за приобщаването на новите служители, за квалификацията и преквалификацията на кадрите, създава условия за повишаване на мотивацията и ефективността на труда им;
 3. 33. води статистическата отчетност за числеността на персонала;
 4. 34. участва в комисии за доставка на програмни продукти и компютърна техника;

/Б/ МДТ

 1. приема декларации по Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ);
 2. води входящи дневници, свързани с администрирането на местни данъци
 3. обработва данъчните декларации и определя размера на задълженията по тях;
 4. издава и връчва съобщения и документи, свързани с определянето на данъчни задължения по ЗМДТ;
 5. издава следните удостоверения по искане на данъчните субекти и външни институции:

– удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот;

– удостоверение за платен данък при прехвърляне на собствеността върху моторно

превозно средство;

– удостоверение за платен данък върху наследствата;

– удостоверение за декларирани данни.

 1. информира и разяснява на данъчните субекти правата и задълженията им по ЗМДТ и ДОПК, включително и чрез изготвяне на отговори на писмени запитвания, както и оказва съдействие при попълване на формуляри и декларации;
 2. събира касовите плащания по данъчните задължения по ЗМДТ;
 3. организира доброволно изпълнение на данъчните задължения по ЗМДТ, както и други публични задължения като предприема действия по ДОПК;
 4. установява административни нарушения и предлага административни наказания по ЗМДТ и ДОПК;

/В/ Финансов контрольор

 1. контролира разходването на бюджетните средства и стопанисване на материалните активи от общинската администрация, звената и структурите в бюджетната сфера;
 2. 2. дава становища по проекти на заповеди, наредби и други документи, свързани с финансовата дейност на общинската администрация;
 3. 3. осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролни

органи;

 1. 4. упражнява системен предварителен контрол по целесъобразното и

законосъобразно изразходване на бюджетните средства.

/ Д/“Гражданска регистрация и административно обслужване”:

 1. поддържа регистър на населението и локална база данни „Население“ в актуален вид;
 2. съхранява документи и картотечни регистри;
 3. приема заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;
 4. оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на специалистите от кметствата;
 5. контролира работата на специалистите от кметствата по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;
 6. води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;
 7. извършва гражданските ритуали и издава съответните документи за тях.
 8. извършва и други дейности, вменени му със закон или подзаконов нормативен акт като компетенция на ГРАО.
 9. 9. подпомага дейността на кметова на кметство и кметските наместници;
 10. изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори и допитвания до населението;
 11. 1 приема и регистрира входящата кореспонденция като я предава за

изпълнение на звената в администрацията;

 1. 1 предава на физическите и юридически лица изготвените по тяхно искане

документи;

 1. 13. организира и извършва инкасирането на местните приходи, събирани от

административното обслужване;

 1. 14. осигурява информация за административните услуги, извършвани от

общината;

 1. 15. приема и регистрира входящата кореспонденция като я предава за

изпълнение на звената в администрацията

 1. 16. следи за спазването на сроковете за изпълнение на преписките;
 2. 17. организира и извършва инкасирането на местните приходи, събирани от административното обслужване;
 3. 18. осигурява информация за административните услуги, извършвани от общината;

Чл. 27. организира и извършва инкасирането на местните приходи, събирани от

административното обслужване;

 

Специалезирената администрация в общината е организирана в: Дирекция

“ Управрение на територията и стопанска дейност”; с численност 13,5 бр.

Чл. 28. Дирекция “Управрение на територията и стопанска дейност” извършва дейности в областта на: устройство на територията, архитектурно-строителен контрол, кадастър

и регулация, екология, озеленяване, чистота, инвестиционна дейност и общинска

собственост като:

А) Устройство на територията:

 1. изпълнява функциите и задачите по устройство на територията,

регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);

 1. поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и

архив на издадените строителни книжа;

 1. поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на

подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените

разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;

 1. организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет.
 2. извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени

планове, инвестиционни проекти и други, визи за проектиране, издаване на

разрешения за строеж;

 1. упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;
 2. извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като при

констатирано нарушение съставя актове;

 1. извършва действия по освидетелстване на сгради и съоръжения застрашени

от самосрутване;

 1. съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване

на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни

постройки, павилиони и будки;

 1. извършва технически проучвания и проверки по заявления и сигнали на

гражданите и отговаря на същите;

 1. издава удостоверения в рамките на своята компетентност;
 2. 12. въвежда в експлоатация строежи категоризирани като ІV и V категория;

Б) Кадастър и регулация:

 1. организира изработването на нови специализирани кадастрални карти,

подробни устройствени планове и планове на подземната инфраструктура и съг-

ласуването им с инстанциите;

 1. извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и

подробни устройствени планове и разписни книги, до изработване на кадастрална

карта и имотен регистър;

 1. 3. организира обявяването на кадастрални, подробни устройствени и нивелетни

планове, инвестиционни проекти и разрешения за строеж;

 1. 4. нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при

представяне на документи за собственост;

 1. 5. ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка

на документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенция по

кадастъра;

 1. 6. съхранява всички налични кадастрални и подробни устройствени планове и

техните изменения в техническия архив;

7 участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове

работи;

 1. 8. окомплектова и изпраща преписки до съда;
 2. 9. издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите , пред-

видени в закон или друг нормативен акт;

 1. 10. извършва въводи във владение на възстановени имоти;
 2. 11. подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на премина-

ване през чужди имоти;

 1. 12. уточнява и определя административните адреси, съгласувано с “ГРАО”;
 2. 13. извършва процедура по преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи.

В) Инвестиционна дейност

 1. осъществява ръководство, координация и контрол на капиталното строителство на територията на общината;
 2. упражнява контрол относно законосъобразността при оформяне и издаване на строителни книжа от общината, както и съгласува проекти съгласно издадените заповеди от кмета на общината;
 3. съгласува проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването в общината;
 4. участва в разработването на инвестиционната програма към бюджета на общината;
 5. подготвя строителни книжа и разрешения на обекти, финансирани от общината, на които изпълнява инвеститорски функции;
 6. изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането, изграждането на обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването;
 7. подготвя технико-икономическо задание (ТИЗ) и конкурсни (тръжни) документи за обекти, на които ще изпълняват инвеститорски функции;
 8. проверява договорите на проектанти и строители, преди сключването им;
 9. 9. участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на общината;
 10. 10. извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, заявления и сигнали, свързани с дейността на дирекцията;
 11. 11. участва в разработка на краткосрочни и дългосрочни програми – международни и местни, свързани с дейността на дирекцията;
 12. 12. подготвя проекти за кандидатстване на общината за получаване на финансиране на общински обекти от структурни фондове на ЕС;

Г) Екология, озеленяване и чистота:

 1. изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;
 2. участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;
 3. участва в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и обекти;
 4. координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, РЗИ, ДВСК, РДНСК, РДВР, както и с:

– неправителствените екологични и природозащитни организации и движения,

– частните и държавни фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;

 1. контролира екологичното състояние на общината;
 2. изготвя задания на проекти за озеленяване;
 3. въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците;
 4. подготвя документите за избор на изпълнител за извършване на дейността по: сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци и осигурява контрол по същата дейност;
 5. участва в изготвянето на графици за снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение;
 6. упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;
 7. разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на   всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях

Д) Общинска собственост

 1. издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на общината и съставя актове за общинска собственост;
 2. проучва, комплектова и подготвя за изпращане на областния управител преписки за деактуване на имоти държавна собственост;
 3. подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 4. издирва и съставя актове за незаети общински имоти;
 5. подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и тези, основанието на които е отпаднало;
 6. поддържа в актуалност главния регистър, картотеката,   както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 7. обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, и подготвя документите свързани с тях;
 8. обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;
 9. приема и обработва молби за разполагане на временни търговски обекти (ВТО) и рекламно-информационни елементи на територията на общината.
 10. изготвя проекти на решения на общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;
 11. организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост;
 12. извършва контрол по стопанисване на общински имоти, участва в огледи и изготвянето на констативни протоколи за състоянието им;
 13. изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;
 14. изготвя споразумения към договори (за отдаване под наем) и предизвестия за прекратяването им;
 15. изготвя справки и издава удостоверения по заявления на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите; заверява молби-декларации по обстоятелствени проверки;
 16. организира провеждането на търгове и конкурси при приватизация на обекти общинска собственост;
 17. подготвя и осъществява сключване на приватизационни сделки с общински имоти;
 18. 18. подготвя и организира процедурите по провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие с Закона за концесиите;
 19. 19. следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им;
 20. 20. организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на общината;
 21. 21. изготвя предложения до кмета на общината и общинския съвет за промяна статута на общински жилища. Подготвя необходимите документи свързани с ползването на общинския жилищен фонд.

Е) Икономическа политика

 1. организира разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на хуманитарните дейности;
 2. подпомага управителите на общински търговски дружества при изготвянето

на бизнес-програмите им; внася предложения до общинския съвет за изменение на

дружествените договори, капитала на дружеството и договорите за управление на

общинските фирми;

 1. води регистъра на общинските дружества, дружества с общинско участие и

координира дейността им;

 1. 4. приема документи за заверяване на регистри за търговия с отпадъци,

отломки от черни и цветни метали и сплавите им; ,

 1. 5. приема документи за издаване на разрешение за таксиметров превоз;
 2. 6. подготвя процедури за обществен превоз и упражнява контрол по спазване на условията на договорите;
 3. 7. внася предложение до общинския съвет за одобряване на транспортната схема на общината
 4. 8. изготвя предложения до общинския съвет за начина на стопанисване на земеделските земи – общинска собственост;
 5. 9. подготвя и участва в търгове за отдаване под наем на земеделски земи след решение на общинския съвет и подготвя съответните договори за отдаване под наем.
 6. 10. организира и контролира спазването на нормативните и технически

изисквания за противопожарна защита в сградите на общинската администрация;

 1. 11. организира експлоатацията и поддръжката на автопарка на общинската

администрация, подготвя и представя автомобилите на ежегодни технически и

военни прегледи;

Ж/ “ОМП И ГЗ”:

 1. координира разработването на плана за привеждане на общината от мирно във военно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;
 2. координира разработването на военновременния план на общината и го актуализира периодично, в съответствие с методологията за военновременно планиране;
 3. координира и контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време;
 4. организира поддържката на пунктовете за военновременно управление на общината в техническа изправност;
 5. организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във военно положение;
 6. организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение и при стихийни бедствия и аварии;
 7. информира периодично и при поискване Министерство на отбраната за изпълнението на задачите по подготовка на общината за работа във военно време;
 8. изпълнява и други задачи, възложени от кмета на общината, свързани с подготовката на работа във военно време;
 9. организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни задачи;
 10. планира и организира общинското учение по ОМП и ГрЗ;
 11. Организира всички мероприятия при БАК;
 12. 12. контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, съхранение и обновление на военновременните запаси;
 13. 13. изпълнява функции по Закона за защита на класифицираната информация;
 14. 14. организира и контролира спазването на нормативните и технически изисквания за противопожарна защита в сградите на общинската администрация;
 15. 15. следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;
 16. 16. прилага правилата относно видовете защита на класисифицираната информация;
 17. 17. ръководи регистратури за класифицирана информация и отговаря за надлежното създаване обртотване, съхраняване и предаване на класифицираната информация.

.

 

Глава пета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Чл. 29. Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.

Чл. 30. Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината.

Чл. 31. (1) Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и Вътрешните правила за работата на общинската администрация.

(2) Вътрешните правила за работа в община Макреш се утвърждават от кмета на общината.

Чл. 32. (1) Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени със закон.

(2) Кметът на общината може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните характеристики.

Чл. 33. (1) Постъпването на държавна служба в общинската администрация става задължително след провеждане на конкурс.

(2) Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.

Чл. 34. Служители в общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им характеристики.

Чл. 35. (1) Ръководителите на Дирекциите ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответната дирекция в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи определени от кмета на общината в кръга на дейността им.

(2) При отсъствие, ръководителя на административното звено се замества от определено със заповед на кмета лице от състава на администрацията.

Чл. 36. Служителите от общинската администрация са длъжни:

 1. да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната;
 2. с ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на общинската администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на

местната власт;

 1. да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител задачи;
 2. професионално, културно и етично да обслужват гражданите и служебните лица;
 3. да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и общината;
 4. да проявяват инициативност и творчество и да правят предложения пред кмета, заместник-кметова и секретаря за по-ефективно управление на общината;
 5. да повишават професионалната си квалификация и да следят и прилагат новостите в работата си;
 6. да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и жалби на граждани и висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовия срок;
 7. да опазват държавната и служебна тайна в съответствие със закона;
 8. да ползват икономично канцеларските материали, ел.енергия, вода, телефонни

разговори и др. с цел намаляване на разходите за материалната издръжка на общината;

 1. да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или подготвят, в съответствие с нормативните изисквания;
 2. да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда.

Чл. 37. Служителите могат да правят изявление от името на общината само със съгласието на кмета на общината.

Чл. 38. Служителите в общинската администрация имат право на представително или работно облекло за всяка календарна година. Конкретната стойност на представителното и работното облекло се определя ежегодно със заповед на кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет.

Чл. 39. За изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждение по ред, определен в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове.

Чл. 40. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5 дневна работна седмица.

(2) Началото и края на работното време и почивките на служителите от общинската администрация се определя с Правилника за вътрешния трудов ред.

Чл. 41. (1) За принос при изпълнение на служебните си задължения служителите в общинската администрация имат право на бонуси.

(2) Награждаването на служителите от общинската администрация се извършва със заповед на кмета на общината.

Чл. 42. За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.

Чл. 43. Служителите в общинската администрация имат всички права и задължения съгласно Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхната дейност.

Чл. 44. (1) В структурата на общинската администрация, съгласно чл. 29 а, ал. 2 от ЗМСМА, се назначават служители, които подпомагат и осигуряват работата на общинския съвет.

(2) Заповедите за назначаване и освобождаване на служителите по ал.1 се издават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

(3) Служителите по ал.1 спазват всички изисквания за служители в общинската администрация.

(4) Заповедите за награждаване, наказване, командироване и отпуск на служителите по ал.1 се издават от кмета на общината, съгласувано с председателя на общинския съвет.

Чл. 45. Възлагането на задачи, свързани с организационно-техническото обслужване на общинския съвет и неговите комисии и контрола на дейността на служителите, назначени по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, се извършва от председателя на общинския съвет.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Устройственият правилник на общинската администрация се издава на основание чл. 44, ал. 1, т. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11 от Закона за администрацията.
 • 2. Отменя Устройственият правилник на общинската администрация утвърден от кмета на общината 2009 г