Заповед утвърждаване на избирателни секции на територията на община Макреш за провеждането на избори за членове на ЕП на 26.05.2019

З А П О В Е Д №85/26.03.2019 г.

На основание чл.8, ал. 2 от ИК

УТВЪРЖДАВАМ:

Избирателни секции на територията на община Макреш за провеждането на избори за членове на ЕП на 26.05.2019 г, както следва :
052500001- с.Макреш – читалище “Мито Марков”, ул. „ Георги Бенковски „ № 104 А
052500002- с.Вълчек – кметството, ул. „ Четвърта „ № 3
052500003-с.Толовица – кметство ,ул. „ Ленин „ № 20
052500004-с.Цар Шишманово- кметството ул. „ Георги Димитров „ № 49
052500005- с.Подгоре – кметството, ул. „ Ленин „ № 1
052500006-с.Раковица – читалище “Надежда” ,ул. „Четвърта „ № 9
052500007- с.Киреево – пенсионерски клуб – улица” Втора”№32
Настоящата заповед да бъде обявена публично от кметовете на кметство Раковица, Киреево и Подгоре и кметските наместници
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин, РИК Видин, Областен управител ,секретаря на общината ,кметовете на кметства ,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изпълнение

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ :
/п/ М. АНТОВ /
М.А / В.В

 gfdjhydj