Заповед образуване на Избирателни секции на територията на община Макреш,за провеждане на избори за ЕП на 26.05.2019

З А П О В Е Д № 84/26.03.2019 г.
На основание чл.8, ал. 2 и ал.4 от ИК

О Б Р А З У В А М :
Избирателни секции на територията на община Макреш,за провеждане на избори за ЕП на 26.05.2019 г., както следва :
001- с.Макреш
002- с.Вълчек
003- с.Толовица
004 -с.Цар Шишманово
005 -с.Подгоре
006 -с.Раковица
007 -с.Киреево

Настоящата заповед да бъде обявена публично от кметовете на кметства Раковица , Киреево и Подгоре и кметските наместници
Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на ГРАО-Видин, РИК Видин , Областен управител ,секретаря на общината ,кметовете на кметства,кметските наместници и тех.сътрудник за сведение и изипълнение

КМЕТ НА ОБЩИНА МАКРЕШ :
/п / М. АНТОВ /
М.А / В.В

 gfdjhydj